Rente for framføring av underskot og overskytande friinntekt

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2016

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2017 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16

Etter § 16 i forskrift av 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum skal det fastsettes en rentesats til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum.Rentesatsen tar utgangspunkt i rentesatsen for statskasseveksler med 12 måneders løpetid tillagt 0,5 prosent og nedjustert med 25 prosent.

Rentesatsen kan dermed beregnes til 0,8 prosent [(0,50 + 0,5) * (1-0,25)].

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.