Rente for leige av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2016

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2017 i henhold til forskrift 18. august 1998 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen § 5 annet ledd.

Når et oljeselskap leier en flyttbar produksjonsinnretning, kan leietaker kreve skattemessig fradrag etter petroleumsskatteloven § 3 d annet ledd for beregnede rentekostnader. De beregnede rentekostnadene fastsettes ved hjelp av en normrente. Normrenten fastsettes som gjennomsnittlig rente på statsobligasjoner med 3 års løpetid for inntektsåret og de to foregående inntektsårene tillagt 1 prosentpoeng. Dette framgår av eie-leie-forskriften § 5.

Rentesatsen kan dermed beregnes til 2,0 prosent [(0,61 + 0,76 + 1,52) / 3 + 1,0]. 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.