Særfrådrag for store sjukdomsutgifter

Sats

  • Skriv ut

Har du store kostnader på grunn av sjukdom, kan du ha rett på særfrådrag.

Regelen om særfrådrag for store sjukdomsutgifter er oppheva frå og med inntektsåret 2012.

Det vil seie at du berre kan krevje særfrådrag for  sjukdomsutgifter dersom du har fått særfrådrag både for 2010 og 2011. Les meir om særfrådrag for store sjukdomsutgifter

Satsen gjeld for inntektsåret 2018

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Særfrådraget for store sjukdomsutgifter blir vidareført med 2017-reglar.For inntektsåret 2018 er frådraget 67 % av frådragsberettiga utgifter. 

Det blir etter visse kriterium gitt særskild frådrag for store sjukdomsutgifter når dei årlege dokumenterte utgiftene utgjer minst 9 180 kroner og gjeld varig sjukdom eller veikskap hjå skattytar eller nokon han eller ho forsørgjer. Legeattest må kunne leggast fram om vi spør. Du må og kunne sannsynliggjere/dokumentere kostnadane om vi spør.

Nedre grense* 9 180 kr

 * Det er inga nedre grense for frådrag for kostnadar for tilsyns som skuldast sjukdom hjå barn .

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.