Skatteavgrensing for pensjonistar

Sats

  • Skriv ut

Ein gir ikkje lenger skatteavgrensing til pensjonistar. Sjå gjeldande satser for særskild skattefrådrag for pensjonsinntekt. Skatteavgrensing ved låg alminneleg inntekt kan ein gi til mottakarar av desse behovsprøvde ytingane frå folketrygda:

Satsen gjeld for inntektsåret 2016

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2016

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Overgangsstønad

  • enslig mor eller far dersom overgangsstønaden er innvilget 31. mars 2014 eller tidligere
  • tidligere familiepleier
  • gjenlevende ektefelle

Etterlattepensjon

  • pensjon til familiepleiere

 

om dette gjelder deg så kan du finne gjeldende satser og regelverk for skattebegrensning for mottakere av behovsprøvde tjenester her

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.