Skjermingsrente for ekstra skatt på lån

Sats

  • Skriv ut

Dersom ein person gir eit lån til eit selskap som er omfatta av aksjonær- og deltakarmodellen, skal det reknast ut ein ekstraskatt på lånerenter utover eit visst nivå (skjermingsrenta).

Satsen gjeld for inntektsåret 2018

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Skjermingsrenta for ekstra skatt på renter på lån frå personlege skattytarar til selskap (sktl § 5-22) blir fastsett av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som Noregs Bank publiserer på dei datoane som følgjer av Finansdepartementet si forskrift til skattelova § 5-22-4.

TidsperiodeSats
Skjermingsrente for januar og februar 2018 0,50 %
Skjermingsrente for mars og april 2018  
Skjermingsrente for mai og juni 2018  
Skjermingsrente for juli og august 2018  
Skjermingsrente for september og oktober 2018  
Skjermingsrente for november og desember 2018  

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.