Bilsatsar – firmavarebilar klasse 2 og små lastebilar

Sats

  • Skriv ut

Nye reglar for skattlegging av yrkesbil. Fra og med 2016 gis det nye reglar for verdsetting av fordel ved den ansatte si private nytting av arbeidsgjevars yrkesbilar. 

Med yrkesbil meines her varebilar klasse 2 og lastebilar med totalvekt under 7 501 kg. Det er eit vilkår at du treng ein slik bil i tenesten. 

Etter det nye regelverket gjeld det to ulike alternativ for utrekning av den skattemessige fordelen av di private bruk;

  • sjablongmetoden (med bunnfrådrag) og
  • kilometersats (individuell verdsetting).

Satsen gjeld for inntektsåret 2018

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2016

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Sjablongmetoden (med bunnfradrag)

Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr. 150 000. Om det er gjort en reduksjon i grunnlaget på 40 prosent for el-biler, gis det ikke i tillegg bunnfradrag.

Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget. Dette fremgår blant annet av Skatte-ABC under emnet "Bil – Privat bruk" punkt 6.2.2.

Kilometersats (individuell verdsettelse)

Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk bruk (kilometersats). Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb.

Les mer om elektronisk kjørebok

 

For 2018 vil satsen for beregning av privat fordel basert på faktisk bruk være kr. 3,40 pr. km uansett kjørelengde. 

Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene, som gjaldt til og med 2015, vil fra og med 2016 kun gjelde for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt:

  • lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser. 
  • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
  • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

 

Regneeksempler

Eksempel 1:

Arbeidsgiver velger ordningen med elektronisk kjørebok. Den viser at du har kjørt 5 000 km som ikke er yrkeskjøring. Det inkluderer privat kjøring og kjøring mellom hjemmet og fast arbeidssted. Kjøring mellom hjemmet og arbeidsoppdrag er derimot yrkeskjøring. Regnestykket blir 5000 km x 3,40 kr = 17 000 kr. Da blir 17 000 kr lagt til inntekten din og beregnet skatt av.

Eksempel 2:

Arbeidsgiver velger ordningen med sjablongbeskatning. Du har et tjenstlig behov for å disponere en bil som har en listepris på 350 000 kr. Det skal trekkes fra et bunnfradrag på 50 prosent av listeprisen, men maks 150 000 kr. Da blir regnestykket som følger:

Listepris:
350 000 kr – 150 000 kr = 200 000 kr.
Skattepliktig inntekt:
200 000 kr x 30 % = 60 000 kr

Eksempel 3:
Du kjører 10 000 km som ikke er yrkeskjøring og bilen har en listepris på 200 000 kr. Dersom arbeidsgiver velger alternativet med elektronisk kjørebok, blir den skattepliktig inntekten 34 000 kr. Dersom arbeidsgiver velger sjablongbeskatning basert på listepris, blir den skattepliktige inntekten 30 000 kr ((200 000 kr x 50 %) x 30%).

Eksempel 4:
Dersom du kjører 16 000 km og bil er registrert 11.11.2012 og har en listepris på 400 000 kr, blir den skattepliktig inntekten 54 400 kr dersom arbeidsgiver velger alternativet med elektronisk kjørebok.
Med sjablongbeskatning blir regnestykket:

Listepris:
400 000 kr x 75 % = 300 000 kr
300 000 kr – 150 000 kr = 150 000 kr
Skattepliktig inntekt:
150 000 kr x 30 % = 45 000 kr

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.