Meirverdiavgiftssatsar for kulturarrangement, idrettsarrangement og spelarrettar

Sats

  • Skriv ut

Som hovudregel er meirverdisatsen 12 % for inngangsbillettar for museum, galleri, fornøyelsesparkar, større idrettsarrangement osv.

Satsen gjeld for inntektsåret 2017

Treng du satsar i samband med skattemeldinga (sjølvmeldinga), må du sjå på 2017

Med inntektsåret meiner vi det året inntekta eller utgifta oppstår. Satsane for inntektsåret vert nytta i skattemeldinga (sjølvmeldinga) og skatteberegninga.

Med skattefastsettingsåret meiner vi året etter inntektsåret, kor skattemeldinga (sjølvmeldinga) for inntektsåret skal leverast/kontrollerast og skatten vert berekna.

Inngangsbillettar til utstillingar i museum og galleri

Vare eller teneste

Mva-sats

Kommentar

Inngangsbillettar

10 %

Generell regel for inngangsbillettar til kultur- og idrettsarrangement.

Sjå òg meirverdiavgiftslova § 3-1 første ledd. 

Andre tilbod som er ein del av det samla museums- eller galleritilbodet, til dømes undervisning eller omvising

10 %

 

Anna avgiftspliktig verksemd som til dømes servering,   garderobebetening og reklame

25 %

 

Omsetning av program, suvenirar og liknande

25 %

Unnataket om omsetning frå velgjerande og allmennyttige institusjonar og organisasjonar av varer til ein bagatellmessig verdi (100 kroner eller mindre), kan gjelde. Sjå meirverdiavgiftslova § 3-12 første ledd bokstav a.

Formidling av inngangsbillettar til museum og galleri. 

10 %

Formidling av inngangsbillettar til utstillingar i utlandet er friteken for meirverdiavgift. Du kan lese meir om avgiftsplikta for formidling i meirverdiavgiftslova § 3-1 første ledd. Reglane for den reduserte satsen er omtalte i meirverdiavgiftslova § 5-9 og meirverdiavgiftslova § 6-29 andre ledd bokstav d. 

 

Inngangsbillettar til fornøyelsesparkar og opplevingssenter

Vare eller teneste

Mva-sats

Kommentar

Inngangsbillettar og betaling for aktivitetar som naturleg inngår som ein del av tilbodet, til dømes berg- og dalbane.

10 %

Generell regel for inngangsbillettar til kultur- og sportsarrangement.

 

Konsertar, teaterførestillingar og sceneframsyningar inkludert i inngangsbilletten i fornøyelsesparkar og opplevingssenter.

10 %

 

Konsertar, teaterførestillingar og sceneframsyningar i fornøyelsesparkar og opplevingssenter som ikkje er inkluderte i inngangsbilletten.

0 %

Sjå meirverdiavgiftslova § 3-7 første ledd.

Anna avgiftspliktig verksemd som fornøyelsesparken eller opplevingssenteret driv, til dømes kafé- eller restaurantverksemd og reklame.

25 %

 

Sal av mat- og drikkevarer frå til dømes kiosk i fornøyelsespark og opplevingssenter

15 %

 

Omsetning av rett til jakt eller fiske, eller rett til å ta ut jord, stein eller andre naturalia av grunn

25 %

Dette er fordi at slik omsetning skal skje på like vilkår.  Private grunneigarar må rekne ut meirverdiavgift med ein sats på 25 prosent når dei omset dei same rettane.

Tilgang til fiskedam eller tilgang til skjerping i nedlagde gruver og "gullgraving" i opplevingssenter og fornøyelsesparkar

10 %

 

Utleige av varer i opplevingssenter og fornøyelsesparkar

25 %

Det blir ikkje rekna som utleige når publikum får nytte innretningar i fornøyelsesparken, til dømes ein radiostyrt bil. 

Drift av underhaldningsautomatar

25 %

Dersom bruken inngår i inngangsbilletten gjeld redusert sats.

Formidling av inngangsbillettar til fornøyelsesparkar og opplevingssenter i Noreg. 

10 %

Avgiftsplikta for formidling går fram av meirverdiavgiftslova § 3-1 første ledd, området for den reduserte satsen går fram av meirverdiavgiftslova § 5-10 og fritaket følgjer av meirverdiavgiftslova § 6-29 andre ledd bokstav e. 

 

Formidling av inngangsbillettar til fornøyelsesparkar og opplevingssenter i utlandet er friteken for meirverdiavgift.

 

0 % (Friteken)

 

Inngangspengar til tivoli eller billettar for å nytte ulike   underhaldningstilbod på tivoli

0 % (Friteken)

Omreisande tivoli skal ikkje rekne ut meirverdiavgift av eventuelle inngangspengar eller av vederlag som blir betalte for å nytte ulike   underhaldningsinnretningar. Det er heller ikkje frådragsrett for inngåande meirverdiavgift på innkjøp til denne underhaldningsverksemda. Sjå òg meirverdiavgiftslova § 3-7 første ledd.

Uttaksmeirverdiavgift ved gratisbillettar eller rabattar

Dersom eit museum eller galleri gir publikum gratis tilgang eller tilgang til redusert pris, er dette i utgangspunktet eit avgiftspliktig gåveuttak, eventuelt eit uttak for å drive reklame. Vanlege rabattar, til dømes til større grupper av besøkande, gir ikkje plikt til å rekne ut uttaksmeirverdiavgift.

Unnatak for uttaksmeirverdiavgift

Du skal ikkje rekne ut uttaksmeirverdiavgift dersom verdien av uttaket er 100 kroner eller mindre. Det er ytinga til kvar einskild mottakar som er avgjerande for beløpsgrensa. Dersom inngangsbilletten kostar 100 kroner eller mindre (inklusive meirverdiavgift), skal du ikkje rekne ut uttaksmeirverdiavgift når til dømes studentar eller pensjonistar kjem gratis inn. 

Du skal ikkje rekne ut uttaksmeirverdiavgift dersom tenesta blir gitt gratis på eit velgjerande grunnlag. Til dømes gratis tilgang for personar som elles ikkje ville hatt råd til å besøkje staden. Gratis tilgang til pensjonistar og studentar generelt, kjem ikkje inn under dette fritaket. 

Meir om plikta til å rekne ut meirverdiavgift ved uttak: Meirverdiavgiftslova §§ 3-21 til 3-26. Meir om unnataket for varer av bagatellmessig verdi: Meirverdiavgiftslova § 3-23 bokstav Meir om fritaket for tenester som blir ytt vederlagsfritt på velgjerande grunnlag: Meirverdiavgiftslova § 6-19 første ledd. 

Frådragsrett for inngåande meirverdiavgift

Museum og galleri som er registrerte for omsetning av inngangsbillettar til utstillingar, kan føre til frådrag inngåande meirverdiavgift på innkjøp som skal nyttast i denne verksemda.

Dette gjeld ikkje for inngåande meirverdiavgift på personkøyretøy, servering, representasjon, oppføring og drift av fast eigedom til bustad- eller velferdsføremål og kost til tilsette.  

Museum og galleri kan frådragsføre inngåande meirverdiavgift for kjøp av kunst og antikvitetar. Vi føreset at at gjenstandane er av same art som eller er eit element i utstillingane.

Somme museum og galleri har gratis tilgang til utstillingane. Desse kan ikkje frådragsføre inngåande meirverdiavgift på varer og tenester som er kjøpte inn for å nyttast i denne utstillingsverksemda.   Grunnen er at dei ikkje oppfyller vilkåret for avgiftsplikt, nemleg at det skal skje ei omsetning.

Dersom museet eller galleriet krev inngangspengar berre til somme avdelingar, er det berre innkjøp til desse avdelingane som kan førast til frådrag. For fellesinnkjøp, til dømes utgifter til felles inngangsparti, kontor o.a., kan dei krevje frådrag for den delen av vara eller tenesta som ein går ut frå skal nyttast i den avgiftspliktige verksemda.  

Meir om frådragsrett for inngåande meirverdiavgift: Meirverdiavgiftslova §§ 8-1 og 8-2, jf. og § 8-3 første ledd bokstav c siste del. 
Meir om avgrensingane i frådragsretten: Meirverdiavgiftslova §§ 8‑3 og 8-4.

 

Justering av inngåande meirverdiavgift

Du må justere den tidlegare frådragsførte inngåande meirverdiavgifta dersom bruken av ei kapitalvare (driftsmiddel) blir endra frå eit føremål som har rett til frådrag til eit føremål som ikkje har rett til frådrag, eller motsett.

Eit museum eller galleri som er registrert for billettinntekter og som oppfører ein bygning som skal nyttast i utstillingsverksemda, har frådragsrett for inngåande meirverdiavgift på oppføringskostnadene. Dersom billettinntektene seinare går ned til under beløpsgrensa for registrering, men museet eller galleriet framleis har avgiftspliktig verksemd knytt til bygningen, til dømes kaféverksemd eller reklameinntekter, reknar vi dette som ei bruksendring av bygningen. Bruksendringa fører til at verksemda må justere den inngåande meirverdiavgifta som dei har ført frådrag for tidlegare.

Justeringsføresegnene finst i meirverdiavgiftslova kapittel 9. 

Inngangsbillettar til idrettsarrangement

 

Vare eller teneste

Mva-sats

Meir info

Inngangsbillettar til idrettsarrangement

10 %

Når vi vurderer om arrangementet er eit idrettsarrangement, ser vi på om aktiviteten er tilslutta Norges idrettsforbund, den olympiske eller   paralympiske komité. Tilgang til bilsport- og travarrangement kjem inn under avgiftsplikta.

 

Utleige av andre lokale i idrettsanlegg, til dømes utleige av lokale til møte, kurs eller konferansar.

10 %

Les meir om avgiftsplikta i meirverdiavgiftslova § 3-1 første ledd

Annan avgiftspliktig omsetning, til dømes frå  parkeringsverksemd, og reklame

25 %

 

Omsetning av mat- og drikkevarer, til dømes frå kiosk

15 %

 

Omsetning av program, suvenirar og liknande

25 %

Omsetninga kan komme inn under unnataket for omsetning frå velgjerande og allmennyttige institusjonar og organisasjonar av varer av bagatellmessig verdi (100 kroner eller mindre).

Ved utleige av lokale i idrettsanlegg der utleigaren også står for serveringa

25 %

Dette skal ein rekne ut av heile vederlaget dersom serveringa beløpsmessig ikkje er mindre vesentleg. Er serveringstenesta mindre vesentleg, skal ho ha ein sats på 25 %, medan utleiga av lokala skal ha ein sats på 10 %. Dette er dei same reglane som gjeld når ein leiger ut selskapslokale i samband med servering, jf. meirverdiavgiftslova § 3‑11 andre ledd bokstav b.  Les meir om området for den reduserte satsen i meirverdiavgiftslova § 5-11.

Formidling av inngangsbillettar til idrettsarrangement som skjer i utlandet

0 % (Friteken)

 

 

Spelarrettar

Vare eller teneste

Mva-sats

Meir info

Omsetning og utleige idrettsutøvarar

25 %

Aktørar som baserer tilbodet sitt minst 80 % på frivillig innsats (idrettslag osv.), er skjerma frå denne avgiftsplikta. Du må kunne dokumentere den frivillige innsatsen ved ein kontroll. Les meir om dette i meirverdiavgiftslova § 3-8 andre ledd.

Omsetning og utleige idrettsutøvarar til utlandet

0 % (friteken)

Dersom den som kjøper spelarrettar er næringsdrivande i utlandet, er omsetninga eller utleiga friteken for meirverdiavgift etter meirverdiavgiftslova § 6-22 andre ledd.  

Skjer omsetninga eller utleiga av spelarrettar til ein kjøpar i utlandet som ikkje er næringsdrivande, og spelaren faktisk skal nyttast i utlandet, er omsetninga friteken for meirverdiavgift etter meirverdiavgiftslova § 6-22 første ledd, jf. andre ledd andre punktum. 

 

Frådragsrett for inngåande meirverdiavgift

Aktørar som er registrerte for idrettsarrangement (billettinntekter), har rett til frådrag for inngåande meirverdiavgift på innkjøp som skal nyttast i ei verksemd med slik omsetning. Dette gjeld ikkje for til dømes innkjøp av personkøyretøy, serveringstenester, kunst og antikvitetar, representasjon, oppføring og drift av fast eigedom til bustad- eller velferdsføremål og kost til tilsette osv. Retten til frådrag gjeld heller ikkje meirverdiavgift på kost og drikke som skal nyttast av spelarar under kampar og treningar.  

Vilkåret for retten til frådrag for inngåande meirverdiavgift er at innkjøpa skal nyttast i den registrerte verksemda. Dersom ein registrert idrettsarrangør set opp eit idrettsanlegg som òg skal lånast ut til idrettsklubben, må den inngåande meirverdiavgifta fordelast. I slike tilfelle reknar ein med at idrettsanlegget også skal nyttast til føremål utanfor den registrerte verksemda. 

Retten til frådrag for inngåande meirverdiavgift følgjer av §§ 8-1 og 8-2. Avgrensingane i frådragsretten går fram av meirverdiavgiftslova §§ 8-3 og 8-4. 

Justering av inngåande meirverdiavgift

Registrerte verksemder må justere den tidlegare frådragsførte inngåande meirverdiavgifta dersom bruken av ei kapitalvare (driftsmiddel) blir endra frå eit føremål som har rett til frådrag til eit føremål som ikkje har rett til frådrag, eller motsett.

Ein idrettsklubb som er registrert for billettinntekter og som oppfører eit idrettsanlegg som skal nyttast i denne avgiftspliktige verksemda, har frådragsrett for inngåande meirverdiavgift på oppføringskostnadene. Dersom billettinntektene seinare går ned til under beløpsgrensa for registrering, jf. meirverdiavgiftslova § 2-1 andre ledd, men klubben framleis har avgiftspliktig verksemd knytt til idrettsanlegget, til dømes reklameinntekter, blir dette rekna som ei bruksendring. Bruksendringa fører til at verksemda må justere den inngåande meirverdiavgifta som dei har ført frådrag for tidlegare.

Les meir om justeringsføresegnene er i meirverdiavgiftslova kapittel 9. 

Uttaksmeirverdiavgift

Dersom det er gratis tilgang til eit idrettsarrangement, eventuelt tilgang til redusert pris, for einskildpersonar eller grupper, må ein i utgangspunktet rekne dette som eit avgiftspliktig gåveuttak, eventuelt eit uttak for å drive reklame. Alminnelege rabattar, til dømes til større grupper av besøkande, utløyser likevel ikkje plikt til å rekne ut uttaksmeirverdiavgift.  

Det skal heller ikkje reknast ut uttaksmeirverdiavgift dersom verdien av uttaket er bagatellmessig, dvs. 100 kroner eller mindre. Det er kvar einskild yting til kvar einskild mottakar som er avgjerande for den nemnde beløpsgrensa. Dersom inngangsbilletten kostar 100 kroner eller mindre (inklusive meirverdiavgift), skal det ikkje reknast ut uttaksmeirverdiavgift når til dømes studentar eller pensjonistar kjem gratis inn. 

Det skal heller ikkje reknast ut uttaksmeirverdiavgift dersom tenesta blir ytt utan vederlag på eit velgjerande grunnlag. Som døme kan vi nemne gratis tilgang, eventuelt tilgang til redusert pris for personar som elles ikkje ville hatt råd til å besøkje staden. Gratis tilgang til pensjonistar og studentar generelt, kjem ikkje inn under dette fritaket. 

Låner ein ut personell mellom klubben og sitt eige selskap skal ein rekne ut uttaksmeirverdiavgift. Det er ein føresetnad at personen yter tenester som blir omsett i, nytta i, eller på annan måte er knytt til den avgiftspliktige verksemda. 

Plikta til å rekne ut meirverdiavgift ved uttak følgjer av meirverdiavgiftslova §§ 3-21 til 3-26. Unnataket for varer av bagatellmessig verdi går fram av meirverdiavgiftslova § 3-23 bokstav d og fritaket for tenester som blir ytt vederlagsfritt på velgjerande grunnlag følgjer av meirverdiavgiftslova § 6-19 første ledd.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.