Skal frivillige som hjelper til av og til òg føre personalliste?

Plikta til å føre personalliste gjeld òg ved mellombels verksemd, og uavhengig av om personalet består av frivillige eller vanlege lønnsmottakarar.