Varslingsfunksjonalitet når ansatte endrer skattekort er inntil videre skrudd av.
Du vil ikke få beskjed om å hente nye skattekort. Du bør før utbetaling alltid forespørre om endrede skattekort.

Korleis kan du vite om du skal trekkje skatt som hovud- eller biarbeidsgivar?

Er det uklart om arbeidsgivar skal utføre forskotstrekk etter tabell eller prosent, må dette avklarast med skattytar. Tabelltrekk skal nyttast av hovudarbeidsgivar, medan prosenttrekk skal nyttast av biarbeidsgivar. Du som arbeidsgivar må avklare med arbeidstakaren om du er hovudarbeidsgivar eller biarbeidsgivar.  I skattekort til arbeidsgivar for 2018 går det tydeleg fram kva for eit trekk som skal nyttast av hovudarbeidsgivar og kva for eit trekk som skal nyttast av biarbeidsgivar

Dersom du som arbeidsgivar har spørsmål til korleis du skal handtere dette, kan du ta kontakt med oss for rettleiing.

Får du inn nytilsette i løpet av året, bør det å avklare om du er hovud- eller biarbeidsgivar for den du skal tilsetje, vere ein del av tilsetjingsrutinen.Korleis dette blir handtert reint praktisk i lønnssystemet vil variere frå system til system. Skatteetaten tilrår at lønnssystemleverandørane lagar eit eige val for hovud-/biarbeidsgivar.

Dersom du likevel ikkje får avklart tabelltrekk eller prosenttrekk, skal du trekkje etter prosent.§ 5-1-4 (3) i Skattebetalingsforskrifta seier:Er det uklart om arbeidsgivar skal utføre forskotstrekk etter tabell eller prosent, må dette avklarast med skattytar. Dersom arbeidsgivar ikkje får avklart om han skal trekkje etter tabell eller prosent, skal arbeidsgivar trekkje etter prosent.

Du kan òg tilrå at den tilsette søkjer om prosentkort for å unngå feil trekk. I utgangspunktet får alle med fleire arbeidsgivarar over tid utferda prosentkort.