Kan eg hente skattekort for personar eg ikkje skal betale ut trekkpliktige ytingar til?

Handsaminga av personopplysningar som går fram av det elektroniske skattekortet, blir regulert av personopplysningslova, jf. POL § 8 og 11. Vilkår for å handsame personopplysningar går fram av POL § 8. Krav til handsaming av personopplysningar går fram av POL § 11.

Innhenting av skattekort føreset såleis at opplysningane blir handsama i samsvar med personopplysningslova. Dette inneber mellom anna at dersom ein har innhenta skattekort, men utbetaling av trekkpliktige ytingar ikkje blir aktuelt, må opplysningane slettast, jf. POL § 11 litra e, jf. § 28.

Skattytar vil i tillegg får informasjon i skattetrekksmeldinga om kven som har fått skattekortopplysningar om han/henne. Ved usemje blir det ei sak mellom skattytar og arbeidsgivar med Datatilsynet som rette instans.