Artist bosatt i annen EØS-stat

I inntektsår når ein artist som er busett i ein annan EØS-stat ikkje kan reknast som skattemessig busett i Noreg, kan artisten likevel krevje å få fastsett skatt etter reglane i skattelova for avgrensa skattepliktige etter skattelova § 2-3. Eit slikt krav må fremjast av artisten etter utgangen av inntektsåret.

Trekt skatt etter artistskattelova blir i slike tilfelle omgjort til forskotsskatt eller forskotstrekk avhengig av om artisten er næringsdrivande eller arbeidstakar.

Nærare informasjon om meldeplikt, skatteplikt og skattegrunnlag, i tillegg til skjema, får ein hjå:

Sentralskattekontoret for utanlandssaker (Central Office – Foreign Tax Affairs) Postboks 8031,

4068 Stavanger

Tlf 47 51 96 96 00 

E-post: Artist.SFUSU@skatteetaten.no

Nærare informasjon om innbetaling av skatt og utferding av attest om betalt skatt får ein hjå: Skatteoppkrevjar utland (International Tax Collector)