Arbeid utført i utlandet

  • Skriv ut

Ein tilsett som er skattemessig busett i Noreg er som hovudregel skattepliktig til Noreg. Dette gjeld sjølv om arbeidet er utført i utlandet.  

Som arbeidsgivar pliktar du å rapportere lønn eller andre ytingar for arbeid utført i utlandet til personar som er skattepliktige som busette i Noreg. Du må trekkje forskotsskatt på grunnlag av skattekortet til arbeidstakaren. 

I a-meldinga rapporterer du informasjon om arbeidsforhold, lønn og ytingar, skattetrekk og arbeidsgivaravgift.

Når du innrapporterer i a-meldinga oppgir du det landet som lønna/ytinga er opptent i.  

Skattekort og skattetrekk

Når ein tilsett har inntekt som skal skattleggjast i utlandet etter ein skatteavtale, og Noreg skal bøte for dobbelt skattlegging etter anten kreditmetoden eller den alternative fordelingsmetoden, kan arbeidstakaren søkje om nytt skattekort med lågare trekk i Noreg. Det same gjeld når det er sannsynleg at den tilsette vil oppfylle vilkåra for nedsetjing av skatt etter eittårsregelen. Arbeidsgivarar kan søkje om skattekort på vegner av tilsette

Eittårsregel for tilsett busett i Noreg

Har du ein tilsett som er skattemessig busett i Noreg og som har eit samanhengande arbeidsopphald utanfor riket som varer i minst 12 månader? Då kan han/ho krevje den samla skatten nedsett med eit beløp som svarar til den delen av skatten som fell på den delen av lønnsinntekta som er opptent i utlandet.

Det har ikkje noko å seie kva som faktisk er betalt i skatt i utlandet av inntekta. Skatteplikta kan på same måte vere avgrensa som følgje av skatteavtalar med andre statar. Sjølv om vilkåra i eittårsregelen er oppfylte, er den tilsette framleis fullt ut skattepliktig til Noreg. Dette er ein regel om nedsetjing av skatt og ikkje ein regel om opphøyr av alminneleg skatteplikt. Det inneber mellom anna at han/ho må levere norsk skattemelding. Regelen gjeld ikkje trygdeavgift.

For at den tilsette skal få skattenedsetting på lønnsinntekt opptent i utlandet må desse vilkåra vere oppfylte:

  • utanlandsopphaldet må vere eit arbeidsopphald
  • utanlandsopphaldet må vare minst 12 månader samanhengande
  • den tilsette sitt opphald i Noreg må ikkje overskride 72 dagar i løpet av tolvmånadersperioden
  • Noreg må ikkje, i skatteavtale eller annan folkerettsleg overeinskomst, ha ein eksklusiv rett til å skattleggje lønnsinntekta. Det blir ikkje stilt krav om at opphaldslandet faktisk skattlegg lønna
  • arbeidet må ikkje hovudsakleg skje utanfor andre statar sitt territorium og kontinentalsoklar. Dette inneber mellom anna at 1-årsregelen vanlegvis ikkje gjeld for norske sjøfolk i internasjonal fart.

Skal ein tilsett krevje skattenedsetting etter eittårsregelen må han/ho fylle ut  skjemaet RF -1150som eit vedlegg til skattemeldinga.

Meir informasjon om eittårsregelen finn du i Skatte-ABC. 

Lønnsrapportering for arbeid utført i utlandet

Norske arbeidsgivarar pliktar å rapportere lønn eller andre ytingar for arbeid utført i utlandet til personar som er skattepliktige som busette i Noreg etter skattelova § 2-1.

Det har ikkje noko å seie om mottakaren eller den opplysningspliktige er friteken for skattlegging etter skatteavtale med eit anna land og om dei er skattepliktige og/eller oppgåvepliktige etter eit anna land sin rett. Det har heller ikkje noko å seie om inntekta er opptent i Noreg og om vederlaget blir motteke eller ytt i Noreg eller i utlandet.

For norske arbeidsgivarar som har betalt ut lønn eller gitt andre ytingar til personar som er busette i utlandet, for arbeid utført i utlandet, er rapporteringsplikta til Noreg avgrensa. I slike tilfelle skal ein berre rapportere desse ytingane:

  • Ytingar som har karakter av lønn eller anna godtgjersle for arbeid, pensjon o.a. (Ein krev likevel ikkje opplysningar om lønnsutbetalingar til tilsette ved faste driftsstader for norske bedrifter i land Noreg har skatteavtale med, såframt utbetalingane skal belastast rekneskapen for den aktuelle driftsstaden.)
  • Tantieme, gratiale og godtgjersle (mellom anna pensjon) til direktør eller medlem av styre, kontrollkomité e.l. i selskap eller innretning som er heimehøyrande her i riket.

Informasjon særskilt om  rapporteringsplikt for sjøfolk. 

Arbeidsgivar- og trygdeavgift

Hovudregelen er at den tilsette er trygda i arbeidsstaten og at medlemskapen i Folketrygda opphøyrer omgåande når han/ho byrjar i jobb i utlandet, men det finst unnatak.

Arbeidstakaren må få ei stadfesting frå NAV på at medlemskapen i Folketrygda er opphøyrt, for å sleppe å betale trygdeavgift ved fastsettinga i Noreg. 

I utgangspunktet vil ein tilsett som skal opphalde seg i utlandet i meir enn 12 månader miste medlemskapen sin i norsk folketrygd. Det er somme unnatak frå denne regelen i Rådsforordninga og trygdeavtalane. Det er òg mogeleg å søkje om frivillig medlemskap i norsk folketrygd. 

For Noreg er det NAV som avgjer alle saker om lovval og medlemskap i norsk folketrygd. 

Dersom den tilsette beheld medlemskapen i Folketrygda under arbeidsopphald i ein annan EØS-stat og den tilsette blir lønna frå utlandet, må den utanlandske arbeidsgivaren rapportere og betale inn arbeidsgivaravgifta direkte til Sentralskattekontoret for utanlandssaker / Skatteoppkrevjar utland. 

Nettolønn

Om skattemessig handtering av tilsette på nettolønn, sjå Særskilt om tilsette på nettolønnsavtale.

Skatteavtalar for arbeid utført i utlandet

Ved spørsmål om skatteplikt til Noreg, undersøkjer ein først om det er heimel for skattlegging i Noreg etter norsk intern rett. Deretter undersøkjer ein om det er inngått skatteavtale med det landet som den tilsette reiser til. Vidare undersøkjer ein om ein skatteavtale med opphaldslandet avgrensar retten til skattlegging – og korleis ein skal unngå dobbelt skattlegging. Verdt å merkje seg er at Noreg òg har tiltredd overeinskomstar med internasjonale organisasjonar som inneheld føresegner om kva tilgang Noreg har til å skattleggje mellom anna lønn opptent i ein slik organisasjon. Noreg si tilslutning til slike konvensjonar går framfor eventuelle skatteavtalar.  

Unngå dobbelt skattlegging 
Dersom du har ein tilsett som er busett i Noreg etter intern rett og etter skatteavtalen, skal norske skattestyresmakter syte for at inntekt som kan skattleggjast i utlandet etter ein skatteavtale, ikkje blir dobbelt skattlagd. Dersom du har ein tilsett som byter bustad etter skatteavtalen frå Noreg til arbeidsstaten, er hovudregelen at inntektene er skattepliktige til arbeidslandet og at Noreg berre har ein avgrensa skattleggingsrett til somme typar inntekter.