Er det ok å sette kassa automatisk i "nødmodus" dersom det oppstår kritisk feil på kassaskuff eller skrivar?

Dersom det oppstår ei feil i kassasystemet, kan systemet likevel brukast til å registrere kontantomsetning. Det er ei føresetnad at alle registreringer gjort i nødmodus kan sporast i elektronisk journal og i standard eksport-XML (SAF-T)

Følgjande løysing er skissert: "Dersom nødmodus tillates kan salet  fortsette, men operatør vil få opp en dialogboks mellom hvert salg som sier at det er en kritisk feil på skuff/skriver som må repareres. Denne meldingen må kvitteres ut for hvert salg (trykk OK)".

Bokføringsforskrifta § 5-3-11 som trer i kraft 1. januar 2019, lyder:

§ 5-3-11. Reserveløsninger

Dersom det oppstår feil i et kassasystem, og feilen medfører at kravene i kassasystemlova § 3 eller kassasystemforskrifta § 2-1 til § 2-8 ikke oppfylles, skal feilen rettes uten ugrunnet opphold. Inntil feilen er rettet skal den bokføringspliktige ta i bruk hensiktsmessige reserveløsninger.

Merknaden til føresegna lyder slik (henta frå høringsnotatet):

Dersom feilen er av en slik karakter at kassasystemet må bringes inn for service, vil en hensiktsmessig reserveløsning være å anskaffe en låne-/leiekasse. I et kortere tidsrom, inntil denne er på plass, vil det kunne benyttes et mer manuelt system med daterte, nummererte kvitteringer eller lignende. Det samme vil gjelde hvis det oppstår kortvarige avbrudd grunnet strømbrudd eller lignende, eller ved utendørs salg, hvor det pga. værforhold (ekstrem kulde mv.) ikke lar seg gjøre å benytte kassasystemet. Det er viktig at den bokføringspliktige dokumenterer hvorfor det ikke er benyttet kassasystem i den aktuelle perioden.

Både utskrift av kvitteringar og logging av opningar av kassaskuff er sentrale krav i regelverket. Ein føresetnad for regelverket er dessutan at feilen skal rettast utan ugrunna opphald. Det kan oppstå situasjonar kor bruk av kassasystemet i nødmodus er meir føremålstenleg enn å skrive manuelle kvitteringar. Dette kan f.eks. vere i ei daglegvareforretning, kor det er kort tid mellom transaksjonane og kor ein ofte brukar strekkoder for å registrere omsetnaden. Den skisserte løysninga kan nyttast i slike tilfelle, under føresetnad av at alle registreringar gjort i nødmodus kan sporast i elektronisk journal og i standard eksport-XML (SAF-T).

Det er ein føresetnad at det same dag blir teke naudsynte skritt til å få retta feilen, eventuelt skaffe seg lånekasse. Dersom skrivar ikkje kan nyttast, må det leggast til rette for at det kan skrivast manuell kvittering til kunden på førespurnad.