Kan vi bruke parametersettingar for å slå av funksjonar i Noreg for å unngå ulike installasjonar for ulike land?

Etter kassasystemforskrifta § 2-6 er det enkelte funksjonar eit kassasystem ikkje skal ha. Mellom anna skal ikkje programvara i eit kassasystem ha andre funksjonar enn det som går fram av systemskildringa.

I merknaden til § 2-6 står det:

Føresegna listar opp ei rekke funksjonar som eit kassasystem ikkje kan ha. Føresegna inneber eit forbod mot å ha kassasystem med slike funksjonar, jf. at kassasystem må ha ei produktfråsegn som garanterer fråværet av desse funksjonane. Første ledd inneber eit generelt forbod mot skjulte funksjonar.

Vi meiner at parameterstyring av funksjonar i eit kassasystem der enkelte funksjonar blir deaktiverte, må likestillast med skjulte funksjonar. Deaktivering av funksjonar som er i strid med kassasystemforskrifta § 2-6, er difor ikkje tillate.