Korleis skal ein registrere inngåande vekselkasse dersom fleire operatørar har eigne «kassaskuffar»?

I slike tilfelle skal vekselkassen registrerast for kvar einskild operatør. Vekselkassen skal vere registrert før operatøren tek i bruk kassasystemet til å registrere sal.

Inngåande vekselkasse skal gå fram på X- og Z-rapport, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav k, jf. § 2-8-3.

I dette tilfellet blir salet registrert på kvar einskild operatør som har eigne kasser, dvs. at kassabehaldninga ikkje blir oppbevart samla i integrert kassaskuff, jf. unnataket i kassasystemforskrifta § 2-2 andre punktum.

Det følgjer av høyringsutkastet til bokføringsforskrifta § 5a-14 tredje ledd at ein i slike tilfelle skal gjennomføre dagsoppgjer for kvar einskild operatør:

"Hvis kassapunktene betjenes av flere operatører som har egen kassaskuff, skal avstemmingen foretas for hver enkelt operatør"

I høyringsutkastet er det dessutan føreslått denne føresegna i § 5a-8 første ledd:

"Ved salgsdagens begynnelse skal vekselkassen registreres i kassasystemet."

Merknaden til føresegna lyder slik (vår understreking):

Kravet i første ledd er nødvendig for å kunne kontrollere kontantbeholdningen mot registrert salg på slutten av dagen/skiftet. Dette brukskravet gjenspeiler funksjonskravet i kassasystemforskriften § 2-5 første ledd. Kravet gjelder også i de tilfeller hvor kontantsalget registreres på den enkelte operatør og operatøren oppbevarer kontantene i egen frittstående kassaskuff, jf. § 5a-5 første ledd. I slike tilfeller skal vekselkassen registreres for den enkelte operatør. Tilsvarende vil hver enkelt bokføringspliktige bruker måtte registrere hver sin vekselkasse ved flerbrukskasser, jf. § 5a-5 tredje ledd.