Kva meiner vi med parkerte bongar?

Etter kassasystemforskrifta § 2-8-3 andre ledd skal det ikkje vere mogeleg å utarbeide ein Z-rapport utan at alle sal er avslutta.

Frå høyringsnotatet til ny kassasystemlov/forskrift gjengir vi:

Å «parkere» en bong betyr at salget settes på ”vent” uten å avsluttes. Begrunnelse for å parkere en bong kan være at kunden skal hente en vare til, bytte en vare eller skaffe mer penger. Mens dette pågår, kan butikken ekspedere andre kunder.

Dette kan misbrukes. I stedet for å avslutte et salg når kunden betaler, kan bongen parkeres. Salget vil da ikke regnes med i omsetningen på dagsoppgjøret, fordi salget ikke er avsluttet.

Det er ikkje noko i vegen for å ha ein funksjon for å «parkere bongar» i kassasystemet. Bongen må likevel avsluttast anten ved å bli registrert som ordinært kontantsal eller ved at salet blir avbrote før det blir utarbeidd ein Z-rapport. Dersom salet blir avbrote, skal dette gå fram av Z-rapporten, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-3, jf. § 2-8-2 første ledd bokstav r. Det vil seie at parkerte bongar ikkje kan stå i systemet til neste dag.

I merknaden til kassasystemforskrifta § 2-8-3 andre ledd går det fram at romleige som er registrert i kassasystemet ikkje blir rekna som parkert bong sjølv om ein sjekkar ut dagen etter.

Skattedirektoratet har òg gitt ei fråsegn knytt til bruk av kassasystemet for å registrere kredittsal. Her har ein mellom anna vurdert om kassasystemforskrifta § 2-8-3 andre ledd er til hinder for at kredittsal som blir registrert på kassapunktet blir «fakturert» seinare frå kassapunktet . Frå fråsegna gjengir vi:

Skattedirektoratet legger til grunn at bestemmelsen ikke er til hinder for dette, forutsatt at salget er registrert i kassasystemet på navngitt kunde, og det skrives ut utleveringskvittering på transaksjonstidspunktet.

Salgskvitteringen må tilfredsstille kravet til salgsdokumentets innhold, jf. bokføringsforskriften delkapittel 5-1, herunder må kunden angis med navn og adresse eller organisasjonsnummer. Det samme gjelder ved eventuelle returer som skjer på kassapunktet, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-5 Returkvittering. Salget, returer og betalingen skal spesifiseres i kundespesifikasjonen, jf. bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 3.