Når skal ein nytte unnataket frå kravet til integrert kassaskuff, jf. kassasystemforskrifta § 2-2 andre punktum?

Føresegna gjeld tilfelle der operatøren oppsøkjer kunden for å ta bestilling og betaling, og kontanten (setlar og myntar) blir oppbevart i pengebelte e.l. og salet blir registrert på kvar einskild operatør. Det har ikkje noko å seie om salet blir registrert frå eitt eller fleire faste kassapunkt, eller ved ein terminal e.l. som operatøren bringar med seg. Etter bokføringsforskrifta § 5-3-4 (som tek til å gjelde 1. januar 2019) blir det ikkje stilt bestemte krav til der kontantsalet blir registrert for at operatøren skal kunne bruke pengebelte eller liknande for å oppbevare setlar og myntar.