SAF-T Rekneskap

  • Skriv ut

SAF-T Rekneskap (Financial) er eit standardformat for utveksling av rekneskapsdata.SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utarbeidd i fellesskap av bramsjeorganisasjonar, systemleverandørar og Skatteetaten, etter tilråding frå OECD.

Finansdepartementet vurderer eit forslag om å endre bokføringsforskrifta til at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjenglig elektronisk skal utlevera rekneskapsdata i ein gjeven standard formatet.

Inntil det finst ein beslutning frå Finansdepartementet vil ordninga vera frivillig.

Verksemder med mindre enn 5 millionar kroner i omsetning, eller færre enn 600 bilag i året, er unnatekne frå kravet. Men dersom desse verksemdene likevel har bokførte opplysningar elektronisk tilgjengeleg, kjem dei inn under kravet.

Forenkling

Innføringa av standardformatet gjer det enklare for bokføringspliktige å sende rekneskapsmateriale til offentlege styresmakter på førespurnad.

Det blir òg lettare å utføre interne kontrollar, analysere og dele data med andre, som til dømes eksterne revisorar.

Standarden kjem på sikt til å gjere det enklare å oppbevare rekneskapsopplysningar.

Oppdatering av rekneskapssystem

Bokføringspliktige må syte for at dei nyttar oppdaterte rekneskapssystem.

Systemleverandørar må tilpasse rekneskapssystema, slik at systema støttar den nye standarden.

Du finn meir informasjon om SAF-T Rekneskap og SAF-T Kassasystem under dokumentasjon.

Finn du ikkje svar på det du lurer på, kan du sende e-post til: saf-t@skatteetaten.no

Systemleverandører

Testinnsending

Spørsmål og svar - SAF-T

Dokumentasjon

Generell og teknisk dokumentasjon om SAF-T Regnskap og SAF-T Kassasystem.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.