Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)

  • Skriv ut

NUF er ei forkorting for Norskregistrert Utanlandsk Føretak. Utanlandske føretak som driv verksemd i Noreg blir registrerte som NUF.

Skatteplikt

Utgangspunktet er at eit utanlandsk føretak som driv verksemd i Noreg er avgrensa skattepliktig til Noreg, dvs. at det berre er skattepliktig til Noreg for den verksemda som blir drive her. Men dersom leiinga på styrenivå går føre seg i Noreg, er føretaket skattepliktig til Noreg for heile inntekta si, uavhengig av kvar i verda inntekta er oppstått. Selskapet høyrer då skattemessig heime i Noreg.

Eit utanlandsk føretak som er skattemessig heimehøyrande i Noreg, blir skattlagt etter dei same reglane og på same måte som tilsvarande norske selskap. Er til dømes det utanlandske føretaket eit selskap med avgrensa ansvar, gjeld dei same reglane som for norske aksjeselskap.

Skattemelding og andre pliktige vedlegg

Føretaket har plikt til å sende skattemelding og næringsoppgåve til norske skattestyresmakter for filialen, eventuelt for heile føretaket dersom dette er skattemessig heimehøyrande i Noreg.

Pliktige skjema som alltid skal leverast er:

Dersom føretaket har avskrivingar skal ein i tillegg levere:

  • Avskrivingsskjema for saldo og lineære avskrivingar (RF-1084)
  • Spesifikasjon av forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar (RF-1217)

Dersom føretaket har lønnskostnader skal ein i tillegg levere:

Skattekrav – betalingsansvar

Føretaket har plikt til å betale skatten som gjeld inntekta av verksemda i Noreg.

Meirverdiavgiftsplikt

Omsetning av varer og tenester er som utgangspunkt meirverdiavgiftspliktig. Næringsdrivande verksemd i Noreg som er meirverdiavgiftspliktig skal av eige tiltak sende melding om dette for å bli registrert hjå skattekontoret når omsetninga o.a. har overstige kr. 50 000 i løpet av ein 12-månadersperiode. Ein skal òg sende inn melding når verksemda opphøyrer. Den næringsdrivande skal rekne ut og betale avgift av omsetninga og uttak. Oppgåvene over dette blir vanlegvis gitt annankvar månad.

Arbeidsgivarplikter

Før starten av inntektsåret skal skattekontoret skrive ut skattekort som oppgir kor stort forskotstrekket er og korleis ein skal gjennomføre forskotstrekk, for alle skattytarar ein reknar med får ei vesentleg trekkpliktig inntekt. 

Arbeidsgivar pliktar å innhente skattekort før starten av inntektsåret for dei personlege skattytarane arbeidsgivar pliktar å gjennomføre forskotstrekk for, og syte for at skattekortopplysningane er oppdaterte før kvar lønnskøyring, slik forskotstrekket blir gjennomført etter det sist berekna skattekortet.

Arbeidsgivar pliktar av eige tiltak å gjennomføre forskotstrekk i samsvar med det skattekortet som til kvar til gjeld og reglane i dette kapittelet.

Utanlandske arbeidsgivare som har rapporteringsplikt om kontrakts- og arbeidsforhold på skjema RF-1199, skal ikkje rapportere opplysningar om arbeidsforhold i a-meldinga. Men de skal rapportere inntekt, frådrag, forskuddstrekk og arbeidsgjevaravgift i a-meldinga, kvar månad dei set i verk utbetalingar og trekk.

Rekneskapsplikt og revisjonsplikt

Eit NUF har rekneskapsplikt dersom det utøver eller deltek i verksemd i Noreg og er skattepliktig for denne til Noreg.

Eit NUF som har rekneskapsplikt eller har plikt til å levere næringsoppgåve er bokføringspliktig. Bokføring skal skje så ofte som verksemda og transaksjonane sin art og omfang tilseier det, og skal vere à jour innan fristane for pliktig rekneskapsrapportering (omsetningsoppgåver, skattemelding med vidare), og ikkje sjeldnare enn kvar fjerde månad.

Eit NUF som har rekneskapsplikt har revisjonsplikt dersom driftsinntektene er over 5 millionar kroner dei siste tolv månadene. 

Dersom årsrekneskapen til skattytaren er fastsett i strid med føresegner i eller i medhald av rekneskapslova, bokføringslova, god rekneskaps- eller bokføringsskikk, kan skattestyresmaktene påleggje at ein eller fleire årsrekneskapar blir reviderte av ein registrert eller statsautorisert revisor. Det er ein føresetnad at NUF-et er organisert etter ei utanlandsk selskapsform som i hovudsak svarar til definisjonen av eit aksjeselskap.

Skatteplikt for dei som eig aksjane i føretaket

Dei personlege eigarane av føretaket som er skattemessig busette i Noreg, er skattepliktige for formue av aksjane i selskapet per 31.12. i inntektsåret. Formuen i ikkje-børsnoterte aksjar i utanlandsregistrerte selskap som er heimehøyrande i Noreg, skal fastsetjast på selskapsnivå og liknast på aksjonærane det etterfølgjande året. Føretaka og aksjonærane pliktar å gi opplysningar om formuen når dei leverer skattemeldinga.

Personlege eigarar som er skattemessig busette i Noreg er òg skattepliktige for utbytte eller gevinstar på aksjane, eller har frådragsrett for tap. Det blir gitt frådrag, såkalla skjermingsfrådrag, i slike aksjeinntekter. Eigarar som er busette i utlandet kan påleggjast norsk kjeldeskatt på utbytte, dersom det utanlandske selskapet blir rekna som skattemessig heimehøyrande her. Dersom slike eigarar er busette innanfor EØS, har dei òg krav på skjermingsfrådrag.

Dersom føretaket blir likvidert, blir dei personlege eigarane skattepliktige for likvidasjonsoverskot på same måte som om dei hadde selt eigardelane sine.

Opphøyr av verksemd og sletting av føretaket

Før føretaket blir oppløyst er det plikt om å krevje førehandsfastsetting. Styret for føretaket skal då sende inn skattemelding over den inntekta og formuen som blir kravd førehandsfastsett. Det er inntekta fram til den endelege oppløysingsdagen som skal krevjast førehandsfastsett.

Føretak som ikkje lenger driv næringsverksemd i Noreg eller er avvikla i samsvar med lovgivinga i heimlandet, pliktar å melde sletting til Føretaksregisteret.

Aktuelle lovreglar

Skatteplikt for norske NUF: Skattelova, sjå særskilt § 2-2 eller § 2-3 og kap 10.

Skattemelding: Skatteforvaltingslova § 8-1

Betalingsansvar for skatten: Skattebetalingslova § 6-2 og kap 9.

Meirverdiavgiftsplikt: Meirverdiavgiftslova, sjå særskilt § 2-1, § 3-1 og kap 15.

Arbeidsgivarplikter: Skattebetalingslova kap 5, sjå særskilt § 5-4 flg. Folketrygdlova § 24-3 og § 25-1.

Rekneskaps- og bokføringsplikter: Rekneskapslova § 1-2 nr 13. Bokføringslova § 2 og § 7.

Revisjonsplikt: Revisorlova § 2-1

Skatteplikt personlege eigarar: Skattelova § 4-12, § 10-11 , § 10-12, § 10-13 og § 10-31, § 10-37

Førehandsfastsetting: Forskrift til skatteforvaltingslova § 8-2-4 andre og tredje ledd.

Føretaksregistrering og sletting: Føretaksregisterlova § 2-1 andre ledd og § 4-1 andre ledd.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.