13) Forenkla fusjon etter asl § 13 - 24 (søsterfusjon)

Faktumopplysningar:

A er eineaksjonær i både selskap X og Y. Selskap Y blir innfusjonert i selskap X. Ved forenkla fusjon blir det ikkje utferda vederlagsaksjar eller auke av pålydande i selskap X.

Selskap X:

AK: 100.000

Innbetalt AK: 100.000

Talet på aksjar: 100

Pålydande: 1000

Selskap Y:

AK: 100.000

Innbetalt AK: 100.000

Talet på aksjar: 100

Pålydande: 1000

Selskap Y registrerer ordinær fusjon med 100 i vederlagsaksjar.

Selskap X registrerer forenkla fusjon etter asl § 13 - 24.

Løysing:

Y (overdragande selskap) må rapportere inn endra kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgåva (Y blir oppløyst i samband med fusjonen). Vidare må selskapet rapportere inn dei sletta aksjane i selskapet i post 12 og avgang på aksjonær A i post 26. I både post 12 og 26 må ein gi opplysningar om det overtakande selskapet X.

X (overtakande selskap) må rapportere inn endra kapitalforhold (innbetalt kapital) i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgåva. Vidare må selskapet innrapportere forenkla fusjon etter asl § 13 – 24 i post 15, og i post 29 for aksjonær A. Ein skal berre opplyse om dato, org.nr til overdragande selskap og aksjeklasse.

I post 5 skal innbetalt AK aukast til 200 000.

 

For rett utfylling, sjå døme på rett utfylte aksjonærregisteroppgåver:

 RF-1086 Utfylling forenkla fusjon etter asl §13-24