2) Konkurs, likvidasjon av selskap

Faktumopplysningar: A er eineaksjonær i selskapet X. Det er ein aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjar.

Opplysningar frå fjoråret:
Samla aksjekapital i selskapet: 100 000
Talet på aksjar: 1 000
Pålydande per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 100 000 
Overkurs: 10 000

Årets opplysningar:0

Løysing:

Tala over skal fyllast inn som vist i vedlegget nedanfor.

Likvidasjonen skal førast i post 11 på selskapsnivå, overkursen skal her førast per aksje. Vederlag skal setjast til 0.

På aksjonærnivå fører ein likvidasjonen i post 25

Særskilde merknader:
Det er her viktig å merkje seg at likvidasjonen skal førast både på selskaps- og aksjonærnivå. Overkursen skal registrerast per aksje i post 11.

For rett utfylling, sjå rett utfylt aksjonærregisteroppgåve.

 Konkurs og likvidasjon av selskap. Hovudskjema og underskjema