På nettstaden min sel eg produkt til verksemder i utlandet. Skal det bereknast skatt og avgift på sal til utlandet?

Sal til verksemd i utlandet er skattepliktig, men eksportsal er friteke for meirverdiavgift.