Finansskatt

  • Skriv ut

Finansskatt er innført frå 2017. Finansskatten består av to element:

Arbeidsgivarar i finanssektoren får pålagt ein ekstraskatt på lønnsgrunnlaget på 5 prosent.

Skattlegginga av føretak i sektoren på 2016-nivå blir vidareført. Det vil seie at skattesatsen på 25 prosent ikkje blir endra.

Finansskatten skal fastsetjast og bereknast på nivået for kvar einskild juridisk eining. Ikkje på nivået for undereiningar eller avdelingar som ikkje er eigne rettseiningar.

Kven skal betale finansskatt

Finansskatten gjeld i utgangspunktet alle arbeidsgivarar som utøver aktivitetar som kjem inn under næringshovudområde K – Finansiering- og forsikringsverksemd – i SSB sin Standard for Næringsgruppering (SN2007).

Næringshovudområde K omfattar desse næringskodane:

  • 64 Finansieringsverksemd
  • 65 Forsikringsverksemd og pensjonskasser, unnateke trygdeordningar som ligg under offentleg forvalting
  • 66 Tenester knytte til finansierings- og forsikringsverksemd

Du finn ein nærare omtale av næringskodane under næringshovudområde K på ssb.no. I tillegg til den elektroniske oversikta på ssb.no, finn du òg ein PDF-versjon av næringskodane. Denne er ikkje oppdatert. Det er forklaringane du finn på den elektroniske versjonen som skal leggjast til grunn når du vurderer om aktiviteten kjem inn under næringshovudområde K.

Verksemder utan tilsette kjem ikkje inn under finansskatten, verken på lønn eller overskotsgrunnlag.

Selskap som driv investeringsverksemd, mellom anna passiv kapitalplassering i aksjar o.l. med minst ein tilsett, kan kome inn under finansskatten (sjå mellom anna næringskode 64.308), såframt at lønn knytt til K-aktiviteten overstig 30 prosent av dei samla lønnskostnadene i selskapet.

Ved arbeidsutleige kan det oppstå spørsmål om kven som skal reknast som arbeidsgivar. Når det gjeld finansskatten er det ved arbeidsutleige den som betaler ut lønn eller anna godtgjersle som blir rekna som arbeidsgivar.

Unnatak og avgrensingar i finansskatten

Det er to unnatak og ei avgrensing i finansskatten.

  • Det er unnatak frå finansskatteplikta for verksemder der lønnskostnadene knytte til arbeidsgivaren sine finansielle aktivitetar ikkje overstig 30 prosent av dei samla opplysningspliktige lønnskostnadene i verksemda.
  • Det er unnatak frå skatteplikta for verksemder der lønnskostnadene knytte til meirverdiavgiftspliktig, finansiell aktivitet overstig 70 prosent av dei samla opplysningspliktige lønnskostnadene i verksemda. Kva som er meirverdiavgiftspliktig, finansiell aktivitet må ein vurdere ut ifrå kva tenester det dreiar seg om. Det har til dømes ikkje noko å seie at aktiviteten er friteken for meirverdiavgift fordi det er eksport av tenester. Dette blir framleis rekna som meirverdiavgiftspliktig, finansiell aktivitet.
  • Verksemder som driv ikkje-økonomisk aktivitet i EØS-rettsleg forstand, kan avgrense skattegrunnlaget på finansskatten på lønn til den delen av lønnskostnadene som knyter seg til økonomisk aktivitet.

Det er den faktiske aktiviteten som er avgjerande for om ei verksemd kjem inn under finansskatt.

Selskapet må sjølv vurdere kvar einskild aktivitet som blir utført i verksemda, og ta stilling til om ein eller fleire av desse fell inn under næringshovudområde K. Det avgjerande er om aktiviteten isolert sett fell inn under omtalen i ein av dei aktuelle næringskodane, eller om aktiviteten meir naturleg fell inn under ein annan næringskode. Vi presiserer at det ikkje er avgjerande for finansskatteplikta kva for næringskode selskapet er registrert under i Einingsregisteret.

Når ein vurderer om verksemda sine lønnskostnader knytte til finansielle aktivitetar overstig 30 prosent av dei samla lønnskostnadene, skal ein i utgangspunktet leggje arbeidsgivaravgiftsgrunnlaget for føregåande år til grunn.

Ein reknar med at mange verksemder ikkje har tilstrekkeleg oversikt over fordelinga av lønnskostnadene mellom lønn knytt til aktivitet innanfor og utanfor næringshovudområde K for inntektsåret 2016. For inntektsåret 2017 kan verksemdene alternativt leggje lønn o.a. som inngår i arbeidsgivaravgiftsgrunnlaget for januar 2017 til grunn når dei vurderer finansskatteplikta. For verksemder som blir etablerte etter januar 2017 skal ein leggje til grunn lønnsgrunnlaget for den første heile opplysningspliktige kalendermånaden når ein vurderer finansskatteplikta.

Når ein skal fordele lønnskostnadene mellom dei finansielle aktivitetane og den ikkje-finansielle aktiviteten i verksemda, må ein fordele både direkte og indirekte lønnskostnader, slik som til dømes lønnskostnader knytte til administrative fellestenester.

Dei same prinsippa skal ein leggje til grunn når ein vurderer om lønnskostnadene knytte til dei finansielle, meirverdiavgiftspliktige aktivitetane i verksemda overstig 70 prosent av dei samla opplysningspliktige lønnskostnadene i verksemda.

Finansskatt på lønn

For verksemder som er finansskattepliktige etter kriteria ovanfor, blir finansskatten fastsett på grunnlag av dei samla arbeidsgivaravgiftspliktige lønnskostnadene o.a. i verksemda.

I dette ligg det at lønnskostnadene til alle tilsette inngår i grunnlaget, sjølv om verksemda også har tilsette som ikkje er knytte til den finansielle aktiviteten i verksemda.

Verksemder som driv ikkje-økonomisk aktivitet i EØS-rettsleg forstand, kan avgrense skattegrunnlaget på finansskatten på lønn til den delen som knyter seg til økonomisk aktivitet. Vilkåret for ei slik avgrensing er at arbeidsgivaren opprettar eit rekneskapsmessig skilje mellom opplysningspliktige lønnskostnader som er knytte til høvesvis økonomisk og ikkje-økonomisk aktivitet.

Skiljet mellom økonomisk og ikkje-økonomisk aktivitet er utforma med utgangspunkt i EØS-avtalen sine omgrep som er knytte til forbodet mot statsstøtte. Med økonomisk aktivitet i denne samanheng meiner vi verksemd som går ut på å tilby varer og tenester i ein marknad.

I kravet til rekneskapsmessig skilje ligg det at det skal vere mogeleg å kontrollere kor stor del av dei opplysningspliktige lønnsytingane til arbeidsgivar som knyter seg til dei ulike aktivitetane. Dette inneber at ein må etablere ei kostnadseining for lønnsopplysningspliktige ytingar for kvar aktivitet. Når ein fordeler lønnskostnadene mellom den økonomiske aktiviteten og den ikkje-økonomiske aktiviteten i verksemda, må ein òg fordele lønnskostnader knytte til sentrale, administrative fellestenester.

Finansskatt på overskot

Finansskatten på overskotet inngår som ein del av den alminnelege inntektsskattlegginga av selskap, men slik at ein beheld skattesatsen for selskap som kjem inn under finansskatten uendra på 2016-nivå. Det vil seie at verksemder som kjem inn under finansskatten ikkje får redusert skattesatsen på alminneleg inntekt frå 25 prosent til 24 prosent.

Slik rapporterer ein finansskatt på lønn

Dei alminnelege reglane og prosedyrane for å eigenfastsette, sakshandsame og krevje inn arbeidsgivaravgift gjeld òg for finansskatten på lønn. Det vil seie at verksemdene skal rapportere finansskatt på lønn som ei ny opplysning i a-ordninga.

Dokumentasjonskrav

Det er ikkje stilt spesifikke krav til korleis verksemdene skal dokumentere om dei fell innanfor eller utanfor finansskatten. Kravet til dokumentasjon følgjer difor av dei alminnelege reglane i skatteforvaltingslova og bokføringslova.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.