Frådrag for kostnader til forsking og utvikling (FoU)

 • Skriv ut

Skattytarar som driv verksemd kan på bestemte vilkår få direkte frådrag i skatt og trygdeavgift for ein prosentvis del av kostnader til forskings- og utviklingsprosjekt. Regelsettet som regulerer dette omtaler vi ofte som Skattefunn.

For å kome inn under ordninga må forskings- og utviklingsprosjektet godkjennast av Noregs forskingsråd. På Noregs forskingsråd sin nettstad http://www.skattefunn.no/ finn du informasjon om ordninga, vilkår, søknadsskjema og søknadsprosedyre o.a. Søkjaren har rett til å få realitetshandsama søknaden sin i søknadsåret dersom Noregs forskingsråd har han i hende før 1. september. Søknader som kjem inn seinare kan òg realitetshandsamast i søknadsåret, men utan at søkjaren har krav på dette. Ved omorganiseringar der verksemda blir vidareført i eit føretak med eit nytt organisasjonsnummer må ein søkje om ny godkjenning. Noregs forskingsråd godkjenner også forskingsinstitusjonar. Lista over godkjende FoU-institusjonar finn du på http://www.skattefunn.no.

Frådraget i skatt o.a. kjem i tillegg til inntektsfrådrag for FoU-kostnader. Dersom det fastsette frådraget overstig utlikna skatt, blir det overskytande beløpet utbetalt ved skatteoppgjeret. Skattefrådraget er i realiteten ei tilskotsordning som blir administrert via skattesystemet, og erstattar den tidlegare FUNN-ordninga som blei administrert av Noregs forskingsråd.

Storleiken på frådraget

Frådraget i skatt blir som hovudregel gitt med 18 prosent av kostnadene til godkjende forskings- og utviklingsprosjekt. Verksemder som tilfredsstiller vilkåra i FSFIN § 16-40-5 sin definisjon av små og mellomstore bedrifter har krav på frådrag med 20 prosent. Alle desse vilkåra må då vere oppfylte:

 • den samla verksemda til skattytaren har færre enn 250 tilsette (det vil seie at det blir utført mindre enn 250 årsverk), og
 • den samla verksemda til skattytar har ei årleg salsinntekt som ikkje overstig 50 millionar euro eller har ein årleg balansesum som ikkje overstig 43 millionar euro, og
 • verksemda er ei uavhengig bedrift.

Når ein skal avgjere om kravet til salsinntekt eller balansesum er oppfylt, legg ein den siste godkjende årsrekneskapen til verksemda til grunn. Er verksemda nystarta og utan godkjend årsrekneskap, legg ein til grunn eit påliteleg overslag som blir fastsett i løpet av året. Når ein skal avgjere om kravet til talet på tilsette er oppfylt, legg ein gjennomsnittleg tal på årsverk i verksemda i det siste avslutta rekneskapsåret til grunn.

Ei uavhengig bedrift er ei bedrift som ikkje er ”partnarbedrift” eller ”tilknytt bedrift”. Ei partnarbedrift eig åleine eller i fellesskap med tilknytt bedrift(er) 25 % eller meir av kapitalen eller røysterettane i ei anna bedrift. Bedrifta kan likevel vere uavhengig sjølv om ein år eller overstig terskelen på 25 %, dersom ein bestemt kategori andre investorar overstig terskelen. For å finne ut kva for kategoriar investorar dette gjeld, sjå nærare i Liknings-ABC og FSFIN § 16-40-5 (2) bokstav b. Dette føreset at investoren/investorane ikkje er knytte til den underliggjande bedrifta.

Ei tilknytt bedrift er alle bedrifter som har éin av desse relasjonane med kvarandre: 

 • Har fleirtalet av røysterettane i ei anna bedrift
 • Har rett til å peike ut eller fjerne eit fleirtal av medlemmene av administrasjons, leiings- eller kontrollorganet i ei anna bedrift
 • Har rett til ha å dominerande innverknad på ei anna bedrift
 • Er aksjeeigar eller deltakar i ei anna bedrift og åleine kontrollerer eit fleirtal av aksjeeigarane eller deltakarane sine røysterettar i denne bedrifta.

Bedrifter som held ved lag ein relasjon som nemnt ovanfor gjennom ei eller fleire bedrifter, eller med ein investor som nemnt i § 16-40-5 (2) bokstav b eller ei partnarbedrift, blir òg rekna for å vere tilknytte. Bedrifter som held ved lag slike relasjonar gjennom ein fysisk person / ei gruppe fysiske personar, skal òg reknast som tilknytte bedrifter dersom dei utøver heile eller deler av verksemda si i den same marknaden eller i tilgrensande marknader.
 
Der bedrifta ikkje er ei tilknytt bedrift, kan ein ikkje rekne ho for ei SMB, dersom 25 % eller meir av kapitalen eller røysterettane direkte eller indirekte blir kontrollert av eitt eller fleire offentlege organ.

Berekne kor store kostnadene er

Kostnader som inngår i frådragsgrunnlaget må vere direkte knytte til det godkjende prosjektet, og kostnadene må etter sin art gi rett til frådrag etter skattelova kap. 6. Vidare må kostnadene kome inn under art 25 (3) i forordning (EU) nr 651/2014 (gruppeunnataksforordninga).

Ein reknar ut og fordeler kostnadene etter desse kategoriane (avgifter som blir refunderte eller avrekna inngår ikkje i prosjektkostnadene):

 • personalkostnader og indirekte kostnader. For eigne tilsette er talet på timar for kvar tilsett avgrensa til maks. 1850 timar per år, og timesatsen er avgrensa til 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, maks. kroner 600 per time
 • innkjøp av FoU-tenester
 • innkjøp av instrument og vitskapleg utstyr
 • innkjøp av kontraktsmessig forsking, teknisk kunnskap og patent
 • andre driftskostnader

Kostnader som verksemda har til revisor o.a. i samband med søknad om midlar til prosjektet og revisorattest i vedlegg til sjølvmeldinga, inngår ikkje i frådragsgrunnlaget.

 

Maksimalt grunnlag for å berekne skattefrådrag

Kostnader til eigenutførte FoU-prosjekt er avgrensa til 20 millionar kroner for kvart einskild inntektsår. Kostnader til FoU-prosjekt utført av godkjende forskingsinstitusjonar er avgrensa til 40 millionar kroner for kvart einskild inntektsår. Har skattytaren både kostnader til eigenutført FoU og innkjøpt FoU, skal kostnadene avgrensast kvar for seg. I tillegg må det samla frådragsgrunnlaget ikkje overstige 40 millionar kroner for kvart einskild inntektsår. Ein kan ikkje overføre kostnader som ikkje gir frådragsrett på grunn av maksimalgrensa til frådrag eit anna år.

Anna offentleg støtte

Dersom skattytaren tek imot anna offentleg støtte i tillegg til skattefrådraget, må summen av den offentlege støtta til prosjektet ikkje overstige den høgaste samla tillatne støtteintensiteten etter ESA sine retningslinjer for statsstøtte. Sjå nærare om statsstøttereglane på http://www.skattefunn.no og http://www.eftasurv.int. (sjå Art. 8 i forordning (EU) nr 651/2014) Dersom samla offentleg støtte overstig dei oppgitte grensene, blir skattefrådraget redusert. Det må gjennomførast ein kontroll av den offentlege støttedelen for kvart einskild prosjekt. Som offentleg støtte reknar vi finansiell bistand til prosjektet frå offentlege verkemiddel (Innovasjon Norge, Forskingsrådet, kommunale-/fylkeskommunale næringsfond e.l), støtte til prosjektet frå Den Europeiske Union (inkl. EU sitt rammeprogram) og differensiert arbeidsgivaravgift.

RF-1053 og prosjektrekneskap

Dei som krev frådrag i skatt for kostnader til forsking og utvikling skal levere skjemaet RF-1053 Frådrag i skatt for forsking og utvikling saman med sjølvmeldinga. Det blir stilt krav om at revisor skal attestere kostnadene og stadfeste opplysningane om offentleg støtte (uavhengig av om skattytaren er revisjonspliktig eller ikkje).

Det skal førast ein eigen rekneskap for prosjektet som viser timar som er gått med for FoU-personell fordelt per person og andre prosjektrelaterte kostnader. Timerekneskapen skal vise dato, namn på FoU-person, talet på timar per dag og kva for delmål ein har arbeidd med. Prosjektrekneskapen skal leggjast fram for skattestyresmaktene dersom dei ber om det. Noregs forskingsråd og Skattedirektoratet har laga ein mal for føring av prosjektrekneskap som ein kan nytte. Malen finn du på http://www.skattefunn.no.

 

Meir informasjon

 

Aktuelle lovforarbeid
Innst. O. nr 125 (2004-2005)
Ot.prp. nr. 92 (2004-2005)
Innst. O. nr. 27 (2002-2003),
Ot.prp. nr. 1 (2002-2003),
Innst. O. nr. 3 (2001-2002),
Ot. prp. nr. 21 (2001-2002) frå regjeringa Bondevik II
Ot. prp. nr. 1 (2001-2002) frå regjeringa Stoltenberg.

Sjå òg Innst. S. nr. 325 (2000-2001)
NOU 2000:7 Ny giv for nyskapning 

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.