• Skriv ut
  • Har føretaket desse forholda til utlandet?

Har føretaket desse forholda til utlandet?

  • Verksemd i ein annan stat og krev skattefrådrag for inntekts- eller formuesskatt betalt dit
  • Teke ut eigedelar og/eller forpliktingar frå norsk skattleggingsområde
  • Utsett å betale skatt av eigedelar og forpliktingar som tidlegare år er tekne ut frå norsk skattleggingsområde
  • Ått aksje i utanlandsk selskap
  • Føretaket er eit norskkontrollert selskap i eit lågskattland (NOKUS)
  • Føretaket er eit utanlandsk føretak som driv verksemd på norsk sokkel
  • Føretaket er eit utanlandsk føretak som driv mellombels verksemd på land
  • Drive verksemd på Svalbard, eller ått fast eigedom på Svalbard i 2016

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.