Taxnorway.no

Regnskapsplikt og revisjon

Utskriftsversjon

Foretak som utøver eller deltar i virksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktige til Norge etter skatteloven, er også regnskapspliktige.

Regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Dette innebærer at alle transaksjoner som har betydning for den regnskapspliktiges eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, må registreres i et regnskapssystem. Selskap som lignes ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker er også pliktige til regnskapsrapportering. Denne rapporteringen skal gjøres samtidig som selskapet leverer selvangivelse.

Unntak for utenlandske selskap

For utenlandske selskap som driver midlertidig virksomhet på land og/eller på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, gjelder ikke regnskapsloven kapittel 3 til 7 når omsetning i Norge er mindre enn 5 millioner NOK.
Sentralskattekontoret for utenlandssaker kan frita selskap med større omsetning enn 5 millioner NOK fra å følge regnskapsloven kapittel 3-7.

Revisjonsplikt

Dersom omsetning i Norge/på norsk sokkel er større enn 5 millioner NOK , har virksomheten revisjonsplikt i det etterfølgende regnskapsåret.
Utenlandske selskap som er regnskapspliktige etter regnskapsloven er pliktig til å ha norsk revisor (registrert eller statsautorisert revisor).

Aktuelt lovverk:

 

 


Work in Norway