Plikter jeg å betale arbeidsgiveravgift?

  • Skriv ut

Som arbeidsgiver plikter du å betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som du plikter å innrapportere.

Det er med dette to vilkår som må være oppfylt:

Vilkårene innebærer at du ikke skal betale arbeidsgiveravgift når arbeidet eller oppdraget er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Det finnes enkelte unntak der avgiftsplikten likevel ikke er knyttet til innrapporteringsplikten. 

Skal jeg betale arbeidsgiveravgift for arbeid utført av selvstendig næringsdrivende?

Når en selvstendig næringsdrivende utfører arbeid eller oppdrag for deg som ikke kan sies å være ledd i næringsvirksomheten, skal du betale arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen.

Plikter skattefrie institusjoner og organisasjoner å betale arbeidsgiveravgift?

Institusjoner og organisasjoner som er skattefrie er likevel pliktige til å betale arbeidsgiveravgift når de opptrer som arbeidsgivere. For veldedige eller allmennyttige institusjoner og organisasjoner er det likevel fastsatt betydelige begrensninger i avgiftsplikten.

Hva med lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon?

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon når lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens skattepliktige næringsvirksomhet.

Fritaket gjelder bare dersom institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter tidfestet i inntektsåret ikke overstiger kr 600 000, og bare for lønnsutbetalinger per ansatt som ikke overstiger kr 60 000 i inntektsåret. Som lønnsutgifter regnes også fri kost og losji, utbetalte feriepenger og andre avgiftspliktige ytelser, herunder overskudd på trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser.

Plikter konkursbo og dødsbo å betale arbeidsgiveravgift?

Både konkursbo og dødsbo er å anse som enhver annen arbeidsgiver med plikt til å betale arbeidsgiveravgift ved fortsatt drift av virksomheten.

Hva skjer under eierskifte i bedriften?

Ved overføring av virksomhet eller del av virksomhet til en annen innehaver, vil den nye eieren være pliktig til å betale arbeidsgiveravgift av ytelser som den ansatte har ervervet rett til før virksomhetsoverdragelsen, men som ytes av den nye eieren.

Skal privatpersoner betale arbeidsgiveravgift?

Hvis du som privatperson får utført lønnet arbeid i ditt private hjem og/eller din fritidsbolig; for eksempel vedlikeholdsarbeid eller hagearbeid i hjemmet eller på hytta, kan du ha plikter som arbeidsgiver etter regelverket.

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalinger for arbeid i privat hjem og fritidsbolig såfremt lønnen ikke er fradragsberettiget for deg, arbeidet ikke er en del av arbeidstakerens næring, og lønnen ikke overstiger 60 000 kroner i løpet av inntektsåret.

Det gjelder forenklede regler for private arbeidsgivere.

Barnepass
Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalinger for privat pass av barn som ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret, eller som har særlig behov for omsorg og pleie.

Ansvar og plikter som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver har du et ekstra ansvar for forhold knyttet til dine ansatte.

Forskuddstrekk
Hver gang du utbetaler lønn til den ansatte skal du foreta skattetrekk i lønnen. Hvor mye du skal trekke følger av skattekortet til den ansatte. Som arbeidsgiver henter du skattekortene til dine ansatte elektronisk. 

Arbeidsgivers søknad om skattekort for utenlandsk arbeidstaker
Dersom du ansetter en utenlandsk arbeidstaker kan du søke om skattekort på vegne av arbeidstaker. Det gjelder ikke om du er utenlandsk arbeidsgiver eller om den ansatte skal arbeide på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidsgiveravgift
Som arbeidsgiver har du ansvaret for å beregne og betale arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn til de ansatte. Satsen for arbeidsgiveravgiften følger den kommune hvor virksomheten har sitt hovedkontor og varierer mellom 0 % og 14,1 %.

A-melding
A-meldingen skal leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, utbetalt lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift med mer. 

6 ganger per år (hver 2. måned) skal du betale skattetrekk og arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren.  For å sende a-meldingen bør du ha et lønns- og personalsystem. Alternativt kan du bruke skjema A01 a-melding i Altinn. Mer informasjon om a-ordningen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.