Beregningskoder for arbeidsgiveravgift

  • Skriv ut

Etter folketrygdloven § 24-2 første ledd skal arbeidsgiveren av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgift for hver kalendermåned, og gi opplysninger om beregnet avgift og grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for hver kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven. Arbeidsgiveravgiften beregnes på grunnlag av et avgiftsgrunnlag og en avgiftssats. Avgiftssatsen avhenger av hvilken sone arbeidsgiver tilhører og hvilken type næring arbeidsgiver driver.

Soner 
Virksomhetens plassering er avgjørende for hvilken sone arbeidsgiver tilhører. 

Den registrerte forretningsadressen i Enhetsregisteret er avgjørende for juridiske enheter, og eventuelle underenheters soneplassering.

Det er likevel gjort unntak fra denne regelen der arbeidstaker utfører hoveddelen av arbeidet i en annen sone med høyere sats enn der virksomheten er registrert, og det ikke er plikt til å registrere en underenhet i denne andre sonen. Unntaket er særlig aktuelt for ambulerende virksomhet og for arbeidsutleie.  Med hoveddelen av arbeidet menes her mer enn halvparten av antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av en kalendermåned. Hver kalendermåned skal altså vurderes for seg. 

Opplysningene i Enhetsregisteret kan ikke alltid legges til grunn. Det kan være feilaktige opplysninger i registeret om virksomhetens plassering. Grunnen kan for eksempel være at en virksomhet har flyttet, uten at endringsmelding er sendt eller at sendt melding ikke er registrert. I disse tilfellene skal arbeidsgiver likevel benytte satsen for den sonen der foretaket skulle vært registrert. Dette gjelder likevel bare dersom riktig registrering ville medført høyere sats. Dersom riktig registrering ville medført lavere sats, må arbeidsgiver sørge for at registrert adresse er korrekt. 

For private arbeidsgivere er soneplasseringen knyttet opp mot folkeregistrert adresse. 

For mer om soneplassering, se Skattedirektoratets melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2015 - SKD-melding 1/15 punkt 2.

Beregningskoder
Beregningskoden avhenger av hvilken næring virksomheten driver. For å avgjøre hvilken næring en arbeidsgiver driver med, er det avgjørende hvilken virksomhet arbeidsgiver faktisk driver og ikke nødvendigvis hvilken næringskode arbeidsgiver er registrert under i Enhetsregisteret.

Dersom virksomheten er hjemmehørende på Svalbard eller har ansatte som skattlegges etter svalbardskatteloven, skal beregningskoden Svalbard brukes uavhengig av hvilken næring som drives.

Det skal som hovedregel brukes samme beregningskode for hele året. Det gjelder likevel et unntak for arbeidsgivere med blandet virksomhet, hvor det må leveres ett sett med opplysninger for hver aktuelle beregningskode.

Det er også gjort unntak for foretak som kommer i økonomiske vanskeligheter i løpet av året, hvor foretaket må gå over til å benytte beregningskode "Sektorunntatt aktivitet" fra det tidspunkt de kommer i økonomiske vanskeligheter.

Det er syv forskjellige beregningskoder:

  • Generelle næringer (tidligere beregningskode AA)
  • Helseforetak og deler av statsforvaltningen (tidligere beregningskode BB)
  • Sektorunntatt aktivitet (tidligere beregningskode CC)
  • Godstransport på vei (tidligere beregningskode GG)
  • Jord- og skogbruk og fiskeri (tidligere beregningskode DD)
  • Kun innberetning av forskuddstrekk (tidligere beregningskode EE)
  • Lønnstrekk for Svalbard (tidligere beregningskode JJ)

Generelle næringer (tidligere beregningskode AA)
Skal brukes av arbeidsgivere som ikke tilhører noen av unntakene spesifisert i de andre beregningskodene.

Arbeidsgivere innenfor de generelle næringene skal benytte følgende satser ved beregning av arbeidsgiveravgift:

Sone  Sats
14,1 %
Ia  10,6 % (fribeløp kr 500 000)
II  10,6 %
III   6,4 %
IV   5,1 %
IVa   7,9 %
V   0 %

Helseforetak og deler av statsforvaltningen (tidligere beregningskode BB)
Skal brukes av foretak som omfattes av helseforetaksloven, og for de delene av statsforvaltningen som ikke er omfattet av ordningen med sentralt oppgjør. 

Arbeidsgiver som omfattes av denne beregningskoden skal benytte følgende satser ved beregning av arbeidsgiveravgift:

Sone  Sats
14,1 %
Ia  14,1 % 
II  10,6 %
III   6,4 %
IV   5,1 %
IVa   7,9 %
V   0 %

Sektorunntatt aktivitet (tidligere beregningskode CC)
Skal brukes av arbeidsgivere som driver med sektorunntatte aktiviteter, og foretak som kommer i økonomiske vanskeligheter. 

Arbeidsgivere som omfattes av denne beregningskode skal benytte følgende satser ved beregning av arbeidsgiveravgift:

Sone  Sats
14,1 %
Ia  10,6 % (fribeløp kr 500 000)
II  10,6 % (fribeløp kr 500 000)
III   6,4 % (fribeløp kr 500 000)
IV   5,1 % (fribeløp kr 500 000)
IVa   7,9 % (fribeløp kr 500 000)
V   0 % (fribeløp kr 500 000)

Omfattes arbeidsgiver av denne beregningskoden skal arbeidsgiveravgift i utgangspunktet beregnes etter høyeste sats. Det gjelder likevel en fribeløpsordning som innebærer at det innenfor fribeløpet kan benyttes differensierte satser. Fribeløpet er på kr 500 000. Dette innebærer at arbeidsgiver for denne virksomheten kan benytte differensierte satser inntil differansen mellom avgift beregnet etter høyeste sats og avgift beregnet etter differensiert sats utgjør kr 500 000 i inntektsåret.

Arbeidsgiver kan beregne hvor høye lønnskostnadene kan være før satsen på 14,1 % skal benyttes, på følgende måte:

Totale lønnskostnader for å benytte differensiert sats = 500 000*100/(14,1-differensiert sats) 

Når fribeløpet er brukt opp må arbeidsgiver benytte satsen 14,1 % for resten av året. Det gjelder kun ett fribeløp per juridisk enhet. Dersom den juridiske enheten er del av et konsern, må likevel hele konsernet ses under ett i denne sammenheng.

Arbeidsgivere med aktiviteter innenfor følgende næringssektorer anses å drive med sektorunntatt aktivitet og skal anvende denne beregningskoden:

Stålsektoren Aktiviteter knyttet til produksjon av aktiviteter som nevnt i Annex II til ESAs retningslinjer for regionalstøtte 2014–2020
Syntetfibersektoren Aktiviteter knyttet til produksjon av aktiviteter som nevnt i Annex IIa til ESAs retningslinjer for regionalstøtte 2014–2020
Næringskoder, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)
Energisektoren
Næringshovedområde 35  Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Transportsektoren
49.1 Passasjertransport med jernbane
49.2 Godstransport med jernbane
49.31 Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområder
49.39  Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted
50 Sjøfart
51.1  Lufttransport med passasjerer
51.21  Lufttransport med gods 
Lufthavner
52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport
Finansierings- og forsikringsvirksomhet mv
64 Finansieringsvirksomhet
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet
Hovedkontortjenester og visse rådgivningstjenester i konsern
70.10 Hovedkontortjenester, men bare for så vidt gjelder tjenester som ytes innenfor et konsern
70.22  Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, men bare for så vidt gjelder tjenester som ytes innenfor et konsern

Foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter etter ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskeligheter,skal også benytte beregningskode Sektorunntatt aktivitet (tidligere beregningskode CC) fra og med den kalendermåneden foretaket anses å være i økonomiske vanskeligheter.

Godstransport på vei (tidligere beregningskode GG)

Arbeidsgiver som driver virksomhet innen godstransport på vei (Næringskode 49.41- Godstransport på vei, herunder utleie av lastebiler med fører) skal bruke denne beregningskoden.   

Arbeidsgivere som omfattes av denne beregningskode skal benytte følgende satser ved beregning av arbeidsgiveravgift:

Sone Sats
 I  14,1 %
Ia 10,6 %  (fribeløp kr 250 000)
II 10,6 %  (fribeløp kr 250 000)
III 6,4 %     (fribeløp kr 250 000)
IV 5,1 %     (fribeløp kr 250 000)
IVa 7,9 %     (fribeløp kr 250 000)
V 0 %        (fribeløp kr 250 000)

Godstransport på vei er omfattet av sektorunntaket for transport. Arbeidsgivere som driver virksomhet som omfattes av denne næringskoden skal derfor i utgangspunktet beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats (14,1%). Også her gjelder det en fribeløpsordning som innebærer at det innenfor fribeløpet likevel kan benyttes differensierte satser.
Fribeløpet for godstransport på vei er på kr 250 000. 

Dette innebærer at disse arbeidsgiverne kan benytte lav sats inntil differansen mellom avgift beregnet etter de differensierte satsene og avgift beregnet etter den høye satsen på 14,1 % utgjør kr 250 000. Deretter skal høy sats benyttes for resten av året Arbeidsgiver kan beregne hvor høye lønnskostnadene kan være før satsen på 14,1 % skal benyttes, på følgende måte: 

Totale lønnskostnader for å benytte differensiert sats = 250 000*100/(14,1-differensiert sats).

Det gjelder kun ett fribeløp per juridisk enhet. Dersom den juridiske enheten er del av et konsern, må likevel hele konsernet ses under ett i denne sammenheng.

Arbeidsgivere som omfattes av bestemmelsen om godstransport på vei, kan også drive med annen type virksomhet (blandet virksomhet). Det kan for eksempel forekomme kombinasjoner bestående av godstransport og annen transportvirksomhet som omfattes av beregningskode sektorunntatt aktivitet. Slike arbeidsgivere får i utgangspunktet kun beregne ett fribeløp på kr 250 000. Dersom det opprettes et regnskapsmessig skille mellom de to ulike typene virksomhet, kan arbeidsgiver likevel få et fribeløp på kr 500 000, forutsatt at det ikke benyttes mer enn kr 250 000 på godstransportdelen av virksomheten.

Jord- og skogbruk og fiskeri (tidligere beregningskode DD)
Skal brukes av arbeidsgivere hvis virksomhet er begrenset til å omfatte produkter som ikke faller inn under EØS-avtalen. 

Arbeidsgivere som omfattes av denne beregningskoden skal benytte følgende satser ved beregning av arbeidsgiveravgift:

Sone Sats
I 14,1 %
Ia 10,6 %
II 10,6 %
III 6,4 %
IV 5,1 %
IVa 5,1 %
V 0 %

Dette gjelder dersom arbeidsgiver driver virksomhet innen følgende næringskoder:

01.1-01.3      Dyrking av ettårige vekster, flerårige vekster planteformering
01.4 Husdyrhold 
01.5   Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 
01.6 Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter  innhøsting
01.7   Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 
02.1- 02.3 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter, avvirkning og  innsamling av viltvoksende produkter og annet enn tre og del av  16.10 (produksjon av pæler)
02.40 Tjenester tilknyttet skogbruk, med unntak av tømmermåling
03.11-03.12 Hav- og kystfiske og fangst og ferskvannsfiske
03.21- 03.22 Hav- og kystbasert akvakultur og ferskvannsbasert akvakultur
10.11-10.13 Bearbeiding og konservering av kjøtt og fjørfekjøtt og produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
10.20 Bearbeiding og konservering av fisk,skalldyr og bløtdyr
10.3 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker 
10.4 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer 
10.5 Produksjon av meierivarer og iskrem
10.6  Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter,samt del  av 10.89 (produksjon av kunstig honning og karamell)
10.85  Produksjon av ferdigmat
10.9  Produksjon av fôrvarer
46.2  Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr
46.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker, samt del av 10.39 (produksjon av skrellede grønnsaker og blandede salater)
46.32  Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
46.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 
46.381  Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
50.202 Innenriks sjøtransport med gods, men bare for så vidt gjelder drift av brønnbåter
52.10  Lagring, men bare for så vidt gjelder drift av kornsiloer

Kun innberetning av forskuddstrekk (tidligere beregningskode EE)

Dette gjelder foretak som ikke er pliktige til å betale arbeidsgiveravgift, eller som har sentralt oppgjør av arbeidsgiveravgift (statsforvaltningen), og som kun skal gi opplysninger forskuddstrekk. Skal det gis opplysninger om pensjon må det gjøres under beregningskode for generelle næringer.

Lønnstrekk for Svalbard (tidligere beregningskode JJ)
Skal brukes dersom arbeidsgiver skal innrapportere lønnstrekk etter svalbardskatteloven som skal innrapporteres under forskuddstrekk/lønnstrekk. 

Grunnlag for arbeidsgiveravgift kan registreres, men gir ingen avgift siden satsen for Svalbard er 0. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.