Driver du som arbeidsgiver blandet virksomhet?

  • Skriv ut

Dersom du som arbeidsgiver dels utfører aktiviteter som berettiger til redusert arbeidsgiveravgiftssats og dels aktiviteter som på grunn av sektorunntakene ikke kan få redusert sats, anses du å drive blandet virksomhet.

Arbeidsgivere som driver flere typer næringsvirksomhet, må foreta en konkret vurdering av hver enkelt aktivitet som utføres i virksomheten, og ta stilling til om en eller flere aktiviteter omfattes av et av sektorunntakene. Enhver sektorunntatt aktivitet vil i utgangspunktet føre til at du som arbeidsgiver må benytte høy sats på alle lønnskostnader. Dette gjelder også dersom kun en liten del av den totale virksomheten er sektorunntatt aktivitet. Eksempelvis vil transport av eget gods som et ledd i næringsvirksomheten kunne omfattes av sektorunntaket godstransport på vei (næringskode 49.41). Et byggefirmas transport av materialer til byggeplassen, eller en møbelbutikks utkjøring av varer fra butikk til kunde, omfattes av sektorunntaket godstransport på vei (næringskode 49.41). I og med at byggefirmaet og møbelbutikken driver en sektorunntatt aktivitet, selv om det må anses som en hjelpetjeneste for hovedvirksomheten, skal arbeidsgiveren benytte høyeste sats ved beregning av arbeidsgiveravgift av alle lønnskostnadene.    

Arbeidsgivere som driver blandet virksomhet, kan benytte redusert sats på den delen av lønnskostnadene som er tilknyttet aktiviteter som er omfattet av ordningen med differensierte satser. Dette forutsetter imidlertid at arbeidsgiveren oppretter et klart regnskapsmessig skille.

Med et klart regnskapsmessig skille menes at det skal være mulig å kontrollere hvor stor del av arbeidsgivers lønnskostnader som er tilknyttet de ulike virksomhetsområdene. Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke krav som stilles til et klart regnskapsmessig skille, se SKD-melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Det er arbeidsgiver selv som avgjør om det skal etableres et klart regnskapsmessig skille, eller om arbeidsgiver vil unnlate å etablere slikt skille og dermed betale arbeidsgiveravgift med høyeste sats av alle lønnskostnadene. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.