Hvilke virksomheter skal betale arbeidsgiveravgift med høyeste sats?

  • Skriv ut

Arbeidsgivere som utøver aktivitet innenfor visse næringssektorer, kan i utgangspunktet ikke benytte redusert sats ved beregning av arbeidsgiveravgift. Slike aktiviteter omtales som sektorunntak.

De sektorunntatte næringene er energisektoren, transportsektoren, flyplasser, stålsektoren, syntetfibersektoren, finans- og forsikringssektoren, samt hovedkontorfunksjoner og visse rådgivningstjenester i konsern. Aktivitetene innenfor disse sektorene er unntatt fra den generelle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dersom du som arbeidsgiver driver virksomhet innenfor en unntatt næringssektor, skal du som utgangspunkt benytte høyeste sats i alle soner.

Flere av sektorunntakene er angitt ved hjelp av næringskoder (NACE-koder). De ulike næringskodene har en beskrivelse av hvilke aktiviteter som faller inn under de enkelte kodene. Du som arbeidsgiver må vurdere om aktivitetene i din virksomhet omfattes av en sektorunntatt næringskode. Når et sektorunntak er definert av en næringskode, er det avgjørende om aktiviteten isolert sett omfattes av næringskodens beskrivelse. Se en nærmere beskrivelse av de enkelte næringskodene (NACE-kodene). 

Arbeidsgivere som driver virksomhet innen sektorunntatte næringer, tildeles et fribeløp. Fribeløpsordningen innebærer at arbeidsgivere likevel kan benytte differensierte satser innenfor et gitt fribeløp. Dersom du ønsker mer informasjon om fribeløp, se SKD-melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden.

 

For arbeidsgivere som driver sektorunntatt aktivitet gjelder følgende satser:

Sone

Sats

I

14,1 %

Ia

10,6 %  (fribeløp kr 500 000)*

II

10,6 %  (fribeløp kr 500 000)*

III

 6,4 %   (fribeløp kr 500 000)*

IV

 5,1 %   (fribeløp kr 500 000)*

Iva

 7,9 %   (fribeløp kr 500 000)*

V

 0 %      (fribeløp kr 500 000)*

*Arbeidsgivere må benytte en sats på 14,1 % etter at fribeløpet er brukt opp. Merk også at arbeidsgivere som driver aktiviteten godstransport på vei har et lavere fribeløp.

Dersom du som arbeidsgiver driver sektorunntatt aktivitet, skal du innrapportere med beregningskode "Sektorunntatt aktivitet" i a-meldingen (med unntak av godstransport på vei som skal benytte beregningskode "Godstransport på vei"). 

Produksjon av stål og syntetiske fiber

Stål- og syntetfibersektorene er definert i Annex II og IIa til ESAs retningslinjer for regionalstøtte 2014-2020, SKD-melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden. 

Transportsektoren

Transportsektoren omfatter følgende næringskoder:

49.1 Passasjertransport med jernbane

49.2 Godstransport med jernbane

49.31 Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområder

49.39 Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted

49.41 Godstransport på vei, herunder utleie av lastebiler med fører

50 Sjøfart

51.1 Lufttransport med passasjerer

51.21 Lufttransport med gods

Transportsektoren omfatter altså ikke alle former for transport. Eksempelvis er drosjetransport (næringskode 49.32), flyttetransport (næringskode (49.42), post- og distribusjonsvirksomhet (næringskode 53) eller lagring og andre tjenester tilknyttet transport (næringskode 52), ikke omfattet av sektorunntaket.

For en nærmere beskrivelse av hvilke aktiviteter som faller inn under de enkelte kodene, se SKD-melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden. 

Transport av eget gods som ledd i næringsvirksomheten (egentransport), omfattes av sektorunntaket transport dersom den aktuelle typen transport i seg selv, er omfattet av en unntatt næringskode.

Lufthavner

Sektorunntaket lufthavner omfatter næringskode 52.23.

Aktivitetene som unntas er aktiviteter knyttet til infrastruktur og tjenester som er nødvendige for å kunne gjennomføre lufttransport av personer og gods. Dette gjelder alle aktiviteter som inngår i næringskode 52.23.

Dersom du som arbeidsgiver utfører andre aktiviteter på flyplasser i soner med redusert sats, eksempelvis drift av restauranter, kan du benytte redusert sats på lønn til slike aktiviteter.

Energisektoren

Unntaket omfatter næringskode 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning.

Sektorunntaket omfatter ikke alle energirelaterte aktiviteter. For eksempel omfattes ikke bergdrift og utvinning, herunder olje- og gassutvinning. Videre heller ikke reparasjon, feilretting og vedlikehold av kraftanlegg og linjenett.

Finans- og forsikringssektoren

Unntaket gjelder næringskodene 64 Finansieringsvirksomhet, 65 Forsikringsvirksomhet, 66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet. Næringskodene omfatter aktiviteter innen bank- og forsikringsvirksomhet.

Hovedkontortjenester og visse rådgivningstjenester i konsern

Unntaket gjelder følgende næringskoder:

70.10 Hovedkontortjenester

70.22 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning (i konsern)

Dette sektorunntaket gjelder kun foretak som er en del av et konsern, og der tjenestene ytes innenfor konsernet.

Unntaket omfatter ikke aktiviteter knyttet til juridisk bistand (advokatutgifter) og representasjon, revisjon og skatterådgivning.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.