Hvilke virksomheter skal betale arbeidsgiveravgift med redusert sats?

  • Skriv ut

Ordningen med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift omfatter arbeidsgivere med økonomisk aktivitet i de fleste næringssektorer.

Dersom du som arbeidsgiver driver aktivitet som ikke omfattes av sektorunntakene eller de andre unntakene som er beskrevet nedenfor, anses du i denne sammenheng å drive virksomhet innenfor generelle næringer.

Driver du som arbeidsgiver virksomhet innenfor generelle næringer, gjelder følgende soner og satser:

Sone

Sats

I

14,1 %

Ia

10,6 % (fribeløp kroner 500 000)*

II

10,6 %

III

 6,4 %

IV

 5,1 %

Iva

 7,9 %

V

 0 %

*I sone Ia benyttes en sats på 14,1 % etter at fribeløpet er brukt opp.  

Arbeidsgivere som driver innenfor de generelle næringene innrapporterer med beregningskode "Generelle næringer" i a-meldingen.

Statsforvaltningen og helseforetakene

For statsforvaltningen og for helseforetakene, skal det som hovedregel anvendes differensierte satser. Det gis imidlertid ikke fribeløp for statsforvaltningen og helseforetak i sone Ia.

Sone

Sats

I

14,1 %

Ia

14,1 %

II

10,6 %

III

 6,4 %

IV

 5,1 %

Iva

 7,9 %

V

 0 %

 Dette unntaket gjelder for statsforvaltningen slik denne er definert i forskrift 27. november 2003 nr. 1398 om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet § 1 jfr. folketrygdloven § 24-5 tredje ledd.

Unntaket gjelder for helseforetak slik dette er angitt i lov om helseforetak m.m. § 2. 

Helseforetak og de deler av statsforvaltningen som omfattes av dette unntaket, skal innrapportere  med beregningskode "Helseforetakene og deler av statsforvaltningen" i a-meldingen.

Svalbard

Se Skatteetatens egne Svalbardsider. 

Jord-, skogbruk og fiskeri 

Enkelte typer næringer innenfor jord-, skogbruk og fiskeri, faller utenfor EØS-avtalen.

En oversikt over hvilke næringer dette gjelder, er angitt i Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 5 første ledd.

For arbeidsgivere som driver næringsvirksomhet som faller utenfor EØS-avtalen, gjelder følgende satser:

Sone

Sats

I

14,1 %

Ia

10,6 %

II

10,6 %

III

 6,4 %

IV

 5,1 %

Iva

 5,1 %

V

 0 %

Arbeidsgivere som driver virksomhet innenfor disse næringene, skal benytte beregningskode "Jord- og skogbruk, fiskeri etc." ved innrapportering i a-meldingen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.