Rapporter inn lønn med a-melding

  • Skriv ut

Som arbeidsgiver har du en rekke lovpålagte plikter, blant annet til å gi opplysninger til det offentlige om utbetaling av lønn og andre godtgjørelser for utført arbeid (lønnsrapportering).

Lønnsrapporteringen skjer i utgangspunktet månedlig via a-ordningen.

Det gjelder særskilte unntak fra opplysningsplikten for mindre beløp.

Det gjelder videre enkelte særregler for utbetalinger til personer som er bosatt i utlandet, og utbetalinger fra arbeidsgiver som er hjemhørende (bosatt) i utlandet.

Det gjelder forenklede rapporteringsordninger for arbeidsoppdrag i tilknytning til hjem eller fritidsbolig. Det gjelder også forenklet rapporteringsordning for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

Opplysningene som rapporteres inn via a-meldingen vil bli lagt til grunn ved ligningen og avregningen av skattyteren, dersom skatteetaten ikke har holdbare opplysninger om annet. Det er derfor viktig at opplysningene som rapporteres inn er korrekte.

Er jeg opplysningspliktig?

Rapporteringsplikten påligger innehaveren i enkeltpersonforetak og daglig leder i selskap, forening, institusjon eller innretning. Er det ingen daglig leder, påligger plikten styrets leder. Er ikke arbeidsgiveren skattepliktig, påligger opplysningsplikten også den valgte revisor.

I konkursbo er bostyrerens opplysningsplikt begrenset til utbetalinger etter konkursåpningen. Opplysningsplikten omfatter også lønn eller dividende av lønnskrav opptjent før konkursen og feriepenger i oppsigelsestiden når dette anses som en prioritert fordring i boet.

For utbetalinger foretatt i tiden før konkursåpningen er konkursdebitor ansvarlig for at lønnsoppgaver blir gitt.

Ved utleie av arbeidskraft er utleieren og leietakeren solidarisk ansvarlig for oppfyllelsen av opplysningsplikten.

Hvilke ytelser skal rapporteres inn?

Rapporteringsplikten omfatter en rekke ytelser som i løpet av en kalendermåned er utbetalt eller på annen måte ytet.  Det er i ligningsloven § 5-2 angitt hvilke ytelser som er oppgavepliktige. Hovedregelen er at alle ytelser er oppgavepliktige uavhengig av om ytelsene er skattefrie eller trekkfrie. Oppgaveplikten for enkelte ytelser har sin bakgrunn i kontrollmessige eller statistiske hensyn.

Oppgjør for arbeidsoppdrag i form av varer og tjenester skal også tas med på lønnsoppgaven. Rene salgsvederlag skal ikke oppgis.

Opplysningsplikten omfatter først og fremst lønn eller annen godtgjørelse for arbeid. Som utgangspunkt alle ytelser som er skattepliktige etter skatteloven § 5-10, jf. § 5-1. Det er også rapporteringsplikt for visse utgiftsrefusjoner og godtgjørelser, selv om disse helt eller delvis anses som skattefri dekning av tjenesteutgifter.

Eksempler på ytelser som er rapporteringspliktige:

  • Lønn, herunder fastlønn, timelønn, bonus, sluttvederlag, feriepenger.
  • Naturalytelser, herunder telefon, fri bil, fri bolig, tildeling av aksjer (evt. til underkurs).
  • Utgiftsgodtgjørelser, herunder dekning utgifter til av reise, måltider, overnatting.

Opplysningsplikten gjelder også pensjon, utbetalinger av uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12, samt uføreytelser fra andre ordninger. Lønnsopplysningsplikten gjelder også visse stønader.

Føderåd i jord- og skogbruk er også omfattet av lønnsopplysningsplikten. Føderåd skal kun innrapporteres årlig.

Lønnsopplysningsplikten gjelder videre honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt opphavsmann til åndsverk. Slike ytelser skal rapporteres inn via a-meldingen, selv slikt vederlag i visse tilfeller anses som næringsinntekt.

Det gjelder også en rapporteringsplikt for visse utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Slik rapportering skjer årlig via en egen oppgave, og ikke via a-meldingen.

Lott og part i fiske- og fangstnæringen skal også rapporteres inn i a-ordningen. Det er gitt egne retninslinjer for rapportering av lott og part, og det gjelder blant annet særskilte frister for rapportering.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.