Veiledning til "Bestill elektronisk skattekort på fil" (RF-1211)

 • Skriv ut

Dette er en veiledning for lønnssystemleverandører i bruk av tjenesten "Bestill elektronisk skattekort på fil" (RF-1211).

Tjenesten "Bestill elektronisk skattekort på fil" (RF-1211) er laget for bruk mot et lønnssystem. Dette fordi vedleggene som sendes til og fra Skatteetaten skal leses av programvare.

Det er ingen innsendingsfrist. Hvis du bruker siste versjon av RF-1211 skal skattekortopplysningene normalt være tilgjengelig i Altinn meldingsboks med en gang. Hvis du bruker eldre versjoner av RF-1211 skal skattekortopplysningene normalt være tilgjengelige i Altinn meldingsboks neste dag. Dersom ditt lønnsystem har ende-til-ende integrasjon med Altinn vil skattekortopplysningene komme direkte til lønnssystemet ditt.

For spørsmål vedrørende innsending via Altinn, kontakt Altinn brukerservice på telefon 75006000, eller e-post: support@altinn.no.

Teknisk dokumentasjon
Teknisk dokumentasjon for tjenesten ligger i sluttbrukersystemportalen i Altinn. Her ligger all dokumentasjon leverandørene trenger for å kunne integrere sitt system mot Skatteetatens løsning. 

Veiledning til "Bestill elektronisk skattekort på fil" (RF-1211)

Veiledning – forespørsel om skattekortopplysninger
Skattekortopplysninger kan hentes i Altinn, enten via Altinn-portalen eller direkte fra lønnssystem. Dette gjøres via skjematjenesten "Bestill elektronisk skattekort på fil"  (RF-1211.)

Du kan hente skattekortopplysninger både for inneværende og foregående inntektsår.

Dersom du oppgir ditt mobilnummer og/eller e-postadresse som kontaktinformasjon, vil du bli varslet når en av dine ansatte endrer sitt skattekort. Henter du skattekort fra et lønnssystem, er det mulig å slå av varslingsfunksjonen. Dette kan din leverandør svare på. Hvis du fyller ut skjemaet i portalen, får du varsling uansett.

Det er flere måter du kan sende skattekortforespørsel på:

 • Med fødselsnummer til alle dine ansatte i vedlegget. Denne måten er best egnet for uthenting av skattekortopplysninger ved årsskiftet.
 • Be om kun endringer på de fødselsnumrene som du har spurt på før innenfor dette inntektsåret. Denne måten er best egnet for små arbeidsgivere gjennom året.
 • Med vedlegg og eventuelt endringer. Denne måten kan brukes dersom du har nyansatte, og samtidig vil være sikker på at du har fått nye skattekort på de som måtte ha endret siden forrige spørring.
 • I skjemaet skal man laste opp et tekstvedlegg med fødselsnumrene til de personer du ønsker å motta skattekort på. For hvert fødselsnummer skal det oppgis hvilken arbeidsgiver skattekortet skal brukes på vegne av. Formatet på filen/vedlegget er beskrevet i tabellen under.

Regnskapsførere og andre som innhenter skattekort på vegne av en eller flere arbeidsgivere:

Det er to måter å innhente skattekort på vegne av arbeidsgiver på:

 • Du representerer arbeidsgiver (kunde): Da må du må passe på at arbeidsgivers organisasjonsnummer i filen stemmer overens med den arbeidsgiveren du representerer. Når en ansatt endrer skattekort, vil det fremgå av varselet hvilken kunde det gjelder.
 • Du representerer egen regnskapsvirksomhet: Du kan da hente skattekort for flere kunder i en fil. Fødselsnumrene i filen må være knyttet til riktig kunde (organisasjonsnummer). I varslene du får når noen endrer skattekort, vil det ikke fremgå hvilken kunde dette gjelder for. Når du henter endringene, vil du også motta endringer for eventuelt andre bestillinger som er gjort fra din regnskapsvirksomhet. 

Nr

Betegnelse

Fra
pos.

Til
pos.

Antall
pos.

Dataklasse

Merk

Påkrevd?

1

RECART
(record art)

1

2

2

Numerisk

=64

Ja

2

FODSELSNR
(fødselsnummer)

3

13

11

Numerisk

 

Ja

3

ORGNR
(organisasjonsnummer til arbeidsgiveren)

14

24

11

Numerisk

 

Ja

Felt nr 1 - RECART

Dette feltet skal alltid være utfylt med verdien 64.

Felt nr 2 - FODSELSNR

Fødselsnummer/D-nummer til personen du ønsker skattekort for. Oppgi samtlige 11 sifre i feltet..

Felt nr 3 - ORGNR

Arbeidsgivers organisasjonsnummer. Organisasjonsnummer skal være høyrejustert i feltet med to ledende nuller. Det kan være flere forskjellige organisasjonsnummer i samme fil.

Eksempel på noen rader i korrekt vedlegg som sendes til Skatteetaten:

642307604633200992097353
642806663915800992097353

Veiledning – retur med skattekortopplysningene

Skatteetaten tilfører skattekortopplysninger og returnerer filen til Altinn meldingsboks. Du vil normalt sett få svar med en gang hvis du bruker den nyeste versjonen av tjenesten. Les mer om dette øverst på denne siden.

Filvedlegget med skattekortopplysningene har et annerledes format enn bestillingsfilen. Formatet på filen/vedlegget er beskrevet i tabellen under.

Nr

Betegnelse

Fra
pos.

Til
pos.

Antall
pos.

Dataklasse

Merk

Påkrevd?

1

RECART
(record art)

1

2

2

Numerisk

=64

Ja

2

FODSELSNR
(fødselsnummer)

3

13

11

Numerisk

 

Ja

3

ORGNR 
(organisasjonsnummer)

14

24

11

Numerisk

 

Ja

4

KOMMNR
(skattekommunenummer)

25

28

4

Numerisk

 

Ja 

5

TABELLNR
(tabellnummer)

29

32

4

Numerisk

 

Nei

6

TABELLTYPE

33

33

1

Alfanumerisk

= 'P' eller blank

Ja

7

PROSENT
(prosent)

34

35

2

Numerisk

 

Nei

8

FORSKUDDSFORM

36

36

1

Numerisk

= 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ja

9

ARBGIVGR
(arbeidsgivergruppe)

37

37 

 1

Numerisk

 

Nei

10

TABELLKORT_FLAGG

38

38

1

Alfanumerisk

= J eller N

Nei

11

FRIKORTBELØP

39

43

5

Numerisk

 

Nei

12

SKORT_DATO

44

51 

8

 

 

Ja 

13

SKATTEKORT_ID

52

58

7

Numerisk

 

Ja

14

SIGNAL

59

59

1

Numerisk

= 0, 1, 8 eller 9

Ja

Felt nr 1 - RECART

Dette feltet vil alltid være utfylt med verdien 64 . (Samme som i inngående fil.)

Felt nr 2 - FODSELSNR

Fødselsnummer/D-nummer til personen du ønsker skattekort for. (Samme som i inngående fil.)

Felt nr 3 - ORGNR

Arbeidsgivers organisasjonsnummer. (Samme som i inngående fil.)

Felt nr 4 - KOMMNR

Skattyters skattekommunenummer, bestående av 4 siffer. Merk at hvis kommunenr er

 • 0000, så er ikke det ikke fastsatt en kommune for skattyter, og lønnsutbetalers kommunenr skal da benyttes.
 • 2435, kildeskatt, dette skattekortet er ikke gyldig for lønnsinntekt, kun til pensjonsutbetalinger

Felt nr 5 - TABELLNR

Gjelder kun tabellkort (forskuddsform 1, 6, 7, 8 og 9). 0 for de med prosentkort. 4 siffer

Felt nr 6 - TABELLTYPE

Gjelder kun tabellkort (kun forskuddsform 1). Gyldige verdier:

 • P - pensjonisttabell.
 • Blank - ordinære tabeller.

Felt nr 7 - PROSENT

Trekkprosent.

Felt nr 8 - FORSKUDDSFORM

Sier hva slags type skattekort det dreier seg om. Følgende typer skattekort er gyldige:

 • 1 - Tabellkort.
 • 2 - Prosentkort.
 • 4 - Frikort uten beløpsgrense. Brukes kun til pensjon.
 • 5 - Frikort med beløpsgrense. 
 • 6-9 - Spesielle trekktabeller for utenlandske arbeidstakere.

Felt nr 9 - ARBGIVGR

Arbeidsgivergruppe (kalles også sorteringskode). Følgende verdier er gyldige:

 • 0 – vanlig lønnsmottaker.
 • 2 – Grensegjenger. Ved lønning i en grensekommune skal det trekkes 10% skatt. Ved lønning i en annen kommune skal prosentsatsen i skattekortet benyttes.
 • 8 – NAV er biarbeidsgiver og skal alltid bruke prosenttrekk, også for personer med tabellkort.
 • 9 – NAV er hovedarbeidsgiver og trekker etter tabell for personer med tabellkort, og ellers etter prosent. Andre arbeidsgivere skal alltid bruke prosenttrekk.

For personer med tabellkort sendes det med både tabellnummer og prosent uavhengig av arbeidsgivergruppe.

Felt nr 10 - TABELLKORT_FLAGG

Angir om andre arbeidsgivere også har hentet tabellkortet for denne personen. Arbeidsgiver må avklare med den ansatte om det skal trekkes etter tabell eller prosent.

 • J - andre arbeidsgivere har hentet skattekort.
 • N - ingen andre arbeidsgivere har hentet skattekort.

Felt nr 11 - FRIKORTBELØP

Angir hvor mye arbeidsgiver kan utbetale på frikortet. Maksimalt 50 000 kr. Det er frikortbrukeren selv som må fordele fribeløpet hvis flere enn en arbeidsgiver henter frikortet. Melding om dette sendes til frikortbruker.

Felt nr 12 - SKORT_DATO

Datoen skattekortet er beregnet og utstedt.

Felt nr 13 - SKATTEKORT_ID

Inneholder året skattekortet gjelder for (4 posisjoner) og løpenummer (3 posisjoner). Per person per år. En person vil få skattekort med ID 2015001 ved hovedutskrivningen av skattekort for 2015. Dersom vedkommende endrer sitt skattekort, vil ID på det nye skattekortet være 2015002.

Felt nr 14 - SIGNAL

Resultat av forespørsel med følgende gyldige verdier:

 • 0 - Personen har ikke skattekort. Bare de tre første feltene er utfylt.
 • 1 - OK, skattekortopplysninger funnet.
 • 8 - Ugyldig organisasjonsnummer.
 • 9 - Ugyldig fødselsnummer.

Eksempel på skattekortopplysninger i korrekt vedlegg som sendes fra Skatteetaten:

64230760463320099209735300180000 2229 000000812201120130011

64280666391580099209735300187123 4510J000000812201120130011

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.