Artist bosatt i annen EØS-stat

I inntektsår når artist bosatt i en annen EØS-stat ikke kan anses som skattemessig bosatt i Norge, kan artisten likevel kreve å få fastsatt skatt etter skattelovens regler for begrenset skattepliktige etter skatteloven § 2-3. Et slikt krav må fremmes av artisten etter inntektsårets utløp.

Trukket skatt etter artistskatteloven vil i slike tilfeller bli omgjort til forskuddsskatt eller forskuddstrekk avhengig av om artisten er næringsdrivende eller arbeidstaker.

Nærmere informasjon om meldeplikt, skatteplikt og skattegrunnlag samt skjemaer gis av:

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Central Office - Foreign Tax Affairs) Postboks 8031,

4068 Stavanger

Tlf 47 51 96 96 00 

E-post: Artist.SFUSU@skatteetaten.no

Nærmere informasjon om innbetaling av skatt og utstedelse av attest om betalt skatt gis av: Skatteoppkrever utland (International Tax Collector)