Kontroll av inntektsopplysninger og skatteberegning - klage

Sentralskattekontoret for utenlandssaker kontrollerer om opplysningene om inntekt og skatteberegning i oppgaven som sendes til skattemyndighetene, er korrekte. Artisten har plikt til å gi skattemyndighetene de opplysninger som er nødvendig for at de skal kunne kontrollere at skatten er riktig beregnet og innbetalt.

Blir skattetrekket ikke innbetalt, kan sentralskattekontoret fastsette skatten ved skjønn. Sentralskattekontoret kan også fastsette et høyere eller lavere skattebeløp når det er grunn til å anta at innbetalt skattetrekk er uriktig. Den som er pliktig til å innbetale skatten, vil få anledning til å uttale seg i saken før skatten blir fastsatt.

Mener artisten, eller den som er trekkpliktig, at sentralskattekontorets fastsettelse av skatt er feil, kan det klages over fastsettelsen. Skriftlig klage må leveres sentralskattekontoret senest seks uker etter at sentralskattekontoret har sendt melding om fastsettelsen.

Er de opplysninger som er gitt i oppgjørsblanketten feil, skal det sendes inn ny korrigert oppgjørsblankett. Artisten kan også ta kontakt med Sentralkontoret for utenlandssaker om eventuelle feil.