Skattebetaling

Den norske arrangøren skal trekke skatt før honoraret mv utbetales. Dersom det ikke er noen norsk arrangør, kan den som stiller plass til rådighet for arrangementet, være pliktig til å trekke skatt. Dette gjelder bare når plassutleier har tilgang til inntektene fra arrangementet gjennom billettsalg eller på annen måte. I andre tilfeller er artisten selv pliktig til innbetale skatten. Det skal gis oppgave over inntekter og beregnes skatt på egen blankett for melding om trekk (RF-1092).

Det skal trekkes og innbetales skatt ved hver utbetaling. Artisten skal ha en kopi av den oppgaven som skal sendes til skattemyndighetene. Skatten skal innbetales til Skatteoppkrever utland.

Dersom det er trukket og innbetalt for lite skatt, er artisten selv og den som er trekkpliktig, ansvarlig for det beløp som mangler. Hvis det er trukket og innbetalt for mye skatt, har artisten krav på å få tilbakebetalt det som er innbetalt for mye.

Skattegrunnlaget

Alt økonomisk vederlag som opptjenes i forbindelse med aktivitet som artist, idrettsutøver mv i Norge, skal beskattes, uavhengig av om betalingen skjer før, under eller etter oppholdet i Norge. Dette gjelder også vederlag i form av naturalytelser, f. eks gjenstandspremier.

Når det er artisten selv eller en utenlandsk arrangør som står for arrangementet og artisten selv skal innbetale skatten, skal inntekten fastsettes med utgangspunkt i billettinntektene eller i annet vederlag for opptredenen.

Når det inngår en naturalytelse i skattegrunnlaget, og det ikke samtidig gis en kontantytelse som dekker skattebeløpet, må artisten selv innbetale et så stort beløp til den som er pliktig til å innbetale skatten, at det dekker skattebetalingen.

Dekning av omkostninger skal inngå i skattegrunnlaget, unntatt dekning av dokumenterte utgifter til transport, kost og losji i forbindelse med arrangementet i Norge. Dette gjelder også dekning av slike utgifter for utenlandske medarbeidere som deltar på reisen. Dekker artisten utgifter til transport, kost og losji selv, skal skattegrunnlaget reduseres med summen av de dokumenterte utgiftene. Kan det ikke dokumenteres hvor mye av utgiftene som knytter seg til arrangementet i Norge, er fradraget begrenset til 5 pst av bruttoinntektene som opptjenes i Norge i forbindelse med det aktuelle arrangementet. Skattegrunnlaget skal også reduseres med agentprovisjon som artisten har betalt til den agent som har etablert direkte kontakt med arrangøren av arrangementet mv i Norge.

Det gis ikke fradrag for andre utgifter.

Kan artisten ikke dokumentere størrelsen på utgiftene til transport med eget transportmiddel og til kost for seg selv og eventuelle utenlandske medarbeidere, men det sannsynliggjøres at det har påløpt slike utgifter, kan artisten få fradrag etter særskilte satser. Satsene fastsettes hvert år. 2017 kan artisten få fradrag for utgifter til transport med eget transportmiddel med NOK 3,50 per kilometer.

Fradragssatsene for kostutgifter per døgn i 2017 er:

  • Ved opphold på hotell - NOK 710 / 568
  • Ved opphold på pensjonat - NOK 315
  • Ved opphold på hybel/brakke/leilighet med kokemulighet NOK 205

Satsen på NOK 568 gjelder ved opphold på hotell når det i tillegg gis fradrag for utgifter til losji inkludert frokost eller når losjiutgiftene refunderes etter regning. Satsen på NOK 205 gjelder også når artisten ikke sannsynliggjør hvordan han/hun har innrettet seg i forbindelse med arrangementet.

Krever artisten fradrag for utgifter til transport, kost og losji og/eller agentprovisjon, må utgiftene føres i oppgaven som sendes skattoppkrever utland, kommune 2312 sokkel/utland. Artisten må derfor sørge for at den som er pliktig til å innbetale skatten, får beskjed om disse utgiftene slik at fradragene blir tatt hensyn til i beregningsgrunnlaget for skatten. Alle bilag som dokumenterer de faktiske utgiftene det kreves fradrag for, skal legges ved oppgaven som sendes til skattemyndighetene.

Når artisten krever fradrag for sannsynliggjorte utgifter etter fastsatte satser, må det på forespørsel kunne legges fram en fortløpende oppstilling over hvordan artisten har innrettet seg i forbindelse med arrangementet i Norge. Oppstillingen må inneholde opplysninger om dato for avreise og hjemkomst, dato for ankomst til og avreise fra Norge, reisemåte og reisevei samt navn og adresse på overnattingssted(ene). Det må også opplyses om overnattingsstedene er hotell, pensjonat eller annet.