Arbeid utført i Norge av utenlandsk arbeidskraft

  • Skriv ut

Når utenlandsk arbeidskraft utfører oppdrag i Norge har du som arbeidsgiver en rapporteringsplikt. Din oppdragsgiver skal også gi opplysninger om oppdraget.  Opplysningene skal rapporteres uavhengig av oppdragstakers og arbeidstakers eventuelle skatteplikt til Norge.

Alle arbeidsgivere plikter å rapportere inn opplysninger om sine arbeidstakere, samt foreta forskuddstrekk i lønnsutbetalinger og andre godtgjørelser. Dette gjelder også arbeidsgivere som har utenlandske arbeidstakere i Norge eller på norsk kontinentalsokkel.

Innrapportering av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skjer i a-meldingen.

Som arbeidsgiver kan du søke om skattekort på vegne av utenlandsk arbeidstaker.

Oppdrag som gis til utenlandsk oppdragstaker må rapporteres 

Alle oppdrag og eventuelle underoppdrag som gis til utenlandsk oppdragstaker skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU). Dette gjelder også oppdrag som utføres på den norske kontinentalsokkelen.

Opplysningsplikten er begrensest slik at oppdragsgiver bare skal gi opplysninger om oppdrag to ledd nedover i kontraktskjeden (egen oppdragstaker og én underoppdragstaker), og ett ledd oppover (egen oppdragsgiver) i tillegg til opplysninger om hovedoppdragsgiver. Med hovedoppdragsgiver menes den oppdragsgiver i en kontraktskjede som først gir et oppdrag til en utenlandsk oppdragstaker.

Rapporteringsplikten gjelder både for næringsdrivende og for offentlige organ.

Opplysningene skal rapporteres uavhengig av oppdragstakers og arbeidstakers eventuelle skatteplikt til Norge.

Det er ikke plikt til å gi opplysninger dersom oppdragsgiver er en privatperson eller oppdraget har en verdi under NOK 20 000.

Arbeidsgiver plikter å rapportere inn opplysninger om sine  utenlandske arbeidstakere

Dersom det er plikt til å gi opplysninger om oppdraget, skal oppdragstakeren også gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes til å utføre oppdraget.

Når arbeidstakere stilles til rådighet for andre (arbeidsutleie) er både oppdragsgiver og oppdragstaker solidarisk ansvarlig for at pliktene og ansvaret etter skattebetalingsloven oppfylles. En slik avtale fritar bare for pliktene når den er akseptert av skatteoppkreveren.

Selv om både oppdragsgiver og oppdragstaker har arbeidsgiverplikter og plikt til å gi opplysninger om egne arbeidstakere på oppdraget, er det tilstrekkelig at en av dem rapporterer om oppdraget. 

Oppdragsgiver blir imidlertid ikke ansvarlig for oppdragstakers forfalte skatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn og forskuddsstrekk ved manglende oppfyllelse av opplysningsplikten.

Rapportering og frister

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres i Portal for rapportering av oppdrag og arbeidsforhold.

Opplysningene skal rapporteres snarest, og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt.

Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger om dette senest 14 dager etter at endringen fant sted. Dette gjelder også endringer vedrørende personell som benyttes på oppdraget.

Portal for rapportering av oppdrag og arbeidsforhold

Portalen er både en rapporterings- og innsynsløsning. Innsynsdelen vil kun vise oppdrag og arbeidsforhold som er korrekt innrapportert. 

Du kan logge deg på med elektronisk ID i portal for rapportering av oppdrag og arbeidsforhold.

Det er ikke mulig å rapportere via Altinn.

Innsynsløsningen fungerer som før

Oppdragsgiver, oppdragsgivers oppdragsgiver og oppdragstaker kan se alle oppdrag de er part i. Oppdragstaker kan se egne arbeidstakere. Løsningen tillater søking etter oppdrag. Man kan se oppdragsdetaljer og alle arbeidsforhold tilhørende oppdraget.

Kontraktsbeløp er tilgjengelig kun for oppdragsgiver.

Tilgang til løsningen

Du må logge deg inn med elektronisk ID og pålogget person må ha rettigheter til innlevering av skjema RF-1199 i Altinn for det organisasjonsnummer som er registrert på oppdraget. Dette er en endring fra løsningen i Altinn der det er mulig å rapportere uten å ha rettigheter for foretaket det rapporteres for.

Den nye rapporteringsløsningen har løsninger for å understøtte arbeidsdelingen i rapporteringsplikten mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Oppdragsgiver rapporterer oppdraget og oppdragstaker rapporterer arbeidstakerne.

Du kan:

  • Opprette nye oppdrag – som ikke er rapportert av noen av oppdragspartene. Det er en egen funksjon for å opprette oppdrag.
  • Oppdatere oppdrag – rapportert av en oppdragspart, men ikke nødvendigvis en selv. Sjekk om oppdraget allerede er rapportert gjennom bruk av søkefunksjonen. Om oppdraget blir funnet, er det en egen oppdateringsfunksjon hvor nødvendige endringer foretas. 

Portalen er bygget opp rundt enkle oversikter over oppdrag, arbeidstakere og inneholder også et arkiv. For oppdragstakere er det tilrettelagt løsninger for å rapportere egne arbeidstakere.

Hva skjer om du som arbeidsgiver ikke rapporterer inn bruk av utenlandsk arbeidskraft?

Mangelfull rapportering kan føre til sanksjoner som gebyr eller tvangsmulkt.