Arbeid utført i Norge av utenlandsk arbeidskraft

  • Skriv ut

Som arbeidsgiver har du rapporteringsplikt om all bruk av utenlandsk arbeidskraft. Opplysningene skal rapporteres uavhengig av oppdragstakers og arbeidstakers eventuelle skatteplikt til Norge.

Alle arbeidsgivere plikter å rapportere inn opplysinger om sine arbeidstakere, samt foreta forskuddstrekk i lønnsutbetalinger og andre godtgjørelser. Dette gjelder også arbeidsgivere som har utenlandske arbeidstakere i Norge eller på norsk kontinentalsokkel.

Innrapportering av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skjer i a-meldingen.

Som arbeidsgiver kan du søke om skattekort på vegne av utenlandsk arbeidstaker.

Oppdrag som gis til utenlandsk oppdragstaker må rapporteres 

Alle oppdrag og eventuelle underoppdrag som gis til utenlandsk oppdragstaker skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU), forutsatt at oppdraget utføres:

  • på sted for bygge- og monteringsvirksomhet i Norge eller
  • på sted som står under oppdragsgivers kontroll i Norge eller
  • på den norske kontinentalsokkelen.

Rapporteringsplikten gjelder både for næringsdrivende og for offentlige organ.

Opplysningene skal rapporteres uavhengig av oppdragstakers og arbeidstakers eventuelle skatteplikt til Norge.

Det er ikke plikt til å gi opplysninger dersom oppdragsgiver er en privatperson eller oppdraget har en verdi under NOK 10 000.

Du plikter å rapportere inn opplysninger om dine utenlandske arbeidstakere

Dersom det er plikt til å gi opplysninger om oppdraget, skal du også gi opplysninger om arbeidstakere på oppdraget.

Oppdragsgiver skal gi opplysninger om arbeidstakere som er ansatt hos utenlandsk oppdragstaker og som benyttes til å utføre oppdraget.

Utenlandsk oppdragstaker skal gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes til å utføre oppdraget.

Hvem har ansvar for rapporteringen?

Når arbeidstakere stilles til rådighet for andre (arbeidsutleie) er både oppdragsgiver og oppdragstaker solidarisk ansvarlig for at pliktene og ansvaret etter skattebetalingsloven oppfylles.

Selv om både oppdragsgiver og oppdragstaker har arbeidsgiverplikter og plikt til å gi opplysninger om arbeidstakere på oppdraget, er det altså tilstrekkelig at en av dem rapporterer. En slik avtale fritar bare for pliktene når den er akseptert av skatteoppkreveren.

Rapportering og frister

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres i Portal for rapportering av oppdrag og arbeidsforhold.

Opplysningene skal rapporteres snarest, og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt.

Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger om dette senest 14 dager etter at endringen fant sted. Dette gjelder også endringer vedrørende personell som benyttes på oppdraget.

Portal for rapportering av oppdrag og arbeidsforhold

Portalen er både en rapporterings- og innsynsløsning. Innsynsdelen vil kun vise oppdrag og arbeidsforhold som er korrekt innrapportert. 

Du kan logge deg på med elektronisk ID i portal for rapportering av oppdrag og arbeidsforhold.

Det er ikke mulig å rapportere via Altinn.

Innsynsløsningen fungerer som før

Partene på oppdraget må ha organisasjonsnummer og bare arbeidstakere for disse oppdragene vises. Hovedoppdragsgiver, oppdragsgiver og oppdragstaker kan se alle oppdrag og arbeidsforhold de er part i. Løsningen tillater søking etter oppdrag. Man kan se oppdragsdetaljer og alle arbeidsforhold tilhørende oppdraget.

Kontraktsbeløp er tilgjengelig kun for oppdragsgiver. Arbeidstakers hele fnr/dnr er tilgjengelig kun for oppdragstaker.

Tilgang til løsningen

Du må logge deg inn med elektronisk ID og pålogget person må ha rettigheter til innlevering av skjema RF-1199 i Altinn for det organisasjonsnummer som er registrert på oppdraget. Dette er en endring fra løsningen i Altinn der det er mulig å rapportere uten å ha rettigheter for foretaket det rapporteres for.

Den nye rapporteringsløsningen har løsninger for å understøtte arbeidsdelingen i rapporteringsplikten mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Oppdragsgiver rapporterer oppdraget og oppdragstaker rapporterer arbeidstakerne.

Du kan:

  • Opprette nye oppdrag – som ikke er rapportert av noen av oppdragspartene. Det er en egen funksjon for å opprette oppdrag.
  • Oppdatere oppdrag – rapportert av en oppdragspart, men ikke nødvendigvis en selv. Sjekk om oppdraget allerede er rapportert gjennom bruk av søkefunksjonen. Om oppdraget blir funnet, er det en egen oppdateringsfunksjon hvor nødvendige endringer foretas. 

Portalen er bygget opp rundt enkle oversikter over oppdrag, arbeidstakere og inneholder også et arkiv. For oppdragstakere er det tilrettelagt løsninger for å rapportere egne arbeidstakere.

Hva skjer om du som arbeidsgiver ikke rapporterer inn bruk av utenlandsk arbeidskraft?

Mangelfull rapportering kan føre til sanksjoner som gebyr eller tvangsmulkt og til at oppdragsgiver blir ansvarlig for å betale oppdragstakers ubetalte skatter og avgifter.