Er den ansatte pendler?

  • Skriv ut

Dersom du har en ansatt som på grunn av arbeidet må bo utenfor sitt hjem i utlandet og besøker dette hjemmet regelmessig, kan han/hun ha krav på fradrag for merutgifter til kost og losji i Norge samt reiseutgifter ved besøk i hjemmet i utlandet. Dette kalles «pendlerutgifter». 

Du kan sjekke om en ansatt er pendler ved å bruke Skatteetatens pendlerveiviser. 

Dersom du kommer til at en ansatt ikke kvalifiserer til å være pendler skal arbeidsgivers dekning av slike ytelser behandles som skattepliktig inntekt. 

Utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser til en ansatt som skal dekke kost, losji og besøksreiser til hjemmet i utlandet for ansatt som er pendler, kan bare gis trekkfritt når han/hun har et skattekort som ikke har tatt høyde for standardfradraget for utenlandske arbeidstakere (se punkt 1.1.7 Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker).  

Arbeidsgivers dekning av kost, losji og besøksreiser ved pendling

Dersom en ansatt oppfyller vilkårene for å regnes som pendler i forhold til et hjem i utlandet og har krav på standardfradrag, må han/hun ved innlevering av sin personlige selvangivelse velge om han/hun vil beskattes etter «nettometoden» eller «bruttometoden» når arbeidsgiver har dekket pendlerutgifter. 

Dette innebærer at han/hun må velge enten å kreve standardfradrag og beskattes for alle ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet, eller ikke å kreve standardfradrag og i stedet få nettometoden på ytelsene fra arbeidsgiver.

Bruttometoden:

Alle ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet skal tas med i brutto skattepliktig inntekt. Den ansatte velger mellom 10 prosent standardfradrag og fradrag for de faktiske kostnadene (merkostnader). 

Nettometoden:

Ytelser fra arbeidsgiver til dekning av kost, losji og besøksreiser til hjemmet tas ikke tas med i skattepliktig inntekt , bare et eventuelt overskudd. Den ansatte kan kreve fradrag for faktiske kostnader som han/hun selv har dekket. Når han/hun velger nettometoden, kan han/hun ikke kreve 10 prosent standardfradrag.

Enslig pendler

Dersom arbeidstakeren ikke er familiependler kan han/hun derimot være enslig pendler dersom vilkårene som beskrevet her er oppfylt. Er arbeidstakeren samboer, regnes han/hun som enslig i denne sammenhengen. Bor arbeidstakeren i tillegg sammen med egne barn, regnes han/hun derimot som familiependler.

 Er arbeidstakeren enslig stilles det andre krav for at han/hun kan regnes som skattemessige pendler. Enslige regnes som bosatt der de har «selvstendig bolig». Har arbeidstakeren  selvstendig bolig i Norge, blir han/hun regnet som bosatt i Norge og får ikke fradrag for utgifter ved besøk til hjemlandet. 

Boligen i Norge regnes som selvstendig når:

•  arbeidstakeren disponerer den for minst 12 måneder og har tilgang til den alle dager i uken
•  bruksarealet av boligens primærdel (eller boarealet) er minst 30 kvm
•  bor det flere personer i boligen, er kravet ytterligere 20 kvm for hver beboer over 15 år 
•  den har innlagt vann og avløp

Arbeidstakeren kan kreve fradrag for pendlerutgifter når han/hun pendler til sitt hjem i utlandet og følgende krav er oppfylt:

•  arbeidstakeren  har ikke selvstendig bolig i Norge.
•  arbeidstakeren har selvstendig bolig i hjemlandet, eller er under 22 år ved utgangen av inntektsåret og pendler til sine foreldre.
•  arbeidstakeren reiser hjem hver tredje uke. Sjeldnere hjemreiser kan godtas når særlige grunner tilsier det, for eksempel ved sykdom eller dårlig økonomi.
•  arbeidstakeren  må i tillegg dokumentere sin bostedsadresse i utlandet. 

Er arbeidstakeren under 22 år ved utgangen av inntektsåret og pendler til foreldrehjemmet, må han/hun kunne dokumentere familietilknytningen med fødselsattest. I tillegg må han/hun kunne legge fram dokumentasjon på felles bostedsadresse i utlandet og kunne sannsynliggjøre antall reiser mellom bosted i hjemlandet og bosted i Norge. Normalt vil det være tilstrekkelig at arbeidstakeren  reiser hjem hver sjette uke. 

Arbeidstakeren kan også regnes som pendler selv om boligen i Norge regnes som selvstendig. Kravene er da at:

•  arbeidstakeren har vært registrert som bosatt på samme sted (kommune) i hjemlandet i tre år.
•  arbeidstakeren ikke leier ut boligen i hjemlandet.
•  boligen i Norge ikke er større enn halvparten av boligen i hjemlandet.

Familiependler

Dersom din arbeidstaker har felles hjem med barn og/eller ektefelle som bor i hjemlandet, regnes han/hun som skattemessig pendler når hjemmet ligger i utlandet. Han/hun må kunne legge fram vigsels- eller fødselsattest som bekrefter familieforholdet. I tillegg må arbeidstakeren kunne legge fram dokumentasjon på felles bostedsadresse i hjemlandet. Det kreves normalt også at han/hun har tre til fire hjemreiser med overnatting i året.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.