Trygde- og arbeidsgiveravgift for utenlandsk arbeidstaker

  • Skriv ut

Du skal vanligvis betale innbetale norsk trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for utenlandske arbeidstakere, med mindre det er dokumentert at arbeidstaker ikke er omfattet av norsk trygdelovgivning. 

Du kan kun unnlate å beregne og innbetale norsk trygdeavgift og arbeidsgiveravgift når det fremgår av blankett A1 at en navngitt arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land under arbeidsopphold i Norge, eller at det ved melding fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av norsk trygdelovgivning. Fritaket for å beregne og innbetale norsk trygdeavgift og arbeidsgiveravgift gjelder kun for det tidsrommet som er angitt på blanketten/meldingen.

Dersom du har ansatte som er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, må du  ta kontakt med myndighetene i det andre landet for å få informasjon om hvilke avgifter som skal betales, og om de praktiske rutiner for å bli registrert som arbeidsgiver og innbetaling av avgift. For mer informasjon vedrørende medlemskap i norsk folketrygd se NAV.

Det vises for øvrig til Skatte-ABC under emnet "Arbeidsgiveravgift – avgiftsplikt og grunnlag" punkt 4 "Utland".

Folketrygdloven, rådsforordningene og trygdeavtalene inneholder regler om hvilket lands trygdeordning en arbeidstaker skal være omfattet av. 

USA og Canada 
Arbeids- og sosialdepartementet fastsetter årlig en særskilt sats for arbeidsgiveravgift for arbeidstakere fra USA og Canada  som bare er medlem i folketrygdens sykestønadsdel under arbeid i Norge. For denne gruppen skal det betales arbeidsgiveravgift etter en særskilt prosentsats. Sats for 2017 er 7 %.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.