Arbeid utført i utlandet

  • Skriv ut

En ansatt som er skattemessig bosatt i Norge er som hovedregel skattepliktig til Norge. Dette gjelder selv om arbeidet er utført i utlandet.  

Som arbeidsgiver plikter du å innrapportere lønn eller andre ytelser for arbeid utført i utlandet til personer som er skattepliktige som bosatt i Norge. Du må du trekke forskuddsskatt på grunnlag av arbeidstakerens skattekort. 

I a-meldingen rapporterer du informasjon om arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Ved innrapportering i a-meldingen oppgir du det landet som lønnen/ytelsen er opptjent i.  

Skattekort og skattetrekk

Når  en ansatt har inntekt som skal beskattes i utlandet etter en skatteavtale, og Norge skal avbøte dobbeltbeskatning etter enten kreditmetoden eller den alternative fordelingsmetoden, kan arbeidstakeren søke om nytt skattekort med lavere trekk i Norge. Tilsvarende gjelder når det er sannsynlig at den ansatte vil oppfylle vilkårene for skattenedsettelse etter ettårsregelen. Arbeidsgivere kan søke om skattekort på vegne av ansatte

Ettårsregel for ansatt bosatt i Norge

Har du en ansatt som er skattemessig bosatt i Norge og som har et sammenhengende arbeidsopphold utenfor riket av minst 12 måneders varighet? Da kan han/hun kreve den samlede skatten nedsatt med et beløp som tilsvarer den del av skatten som faller på den del av lønnsinntekten som er opptjent i utlandet.

Det er uten betydning hva som faktisk er betalt i skatt i utlandet av inntekten. Tilsvarende begrensninger i skatteplikten kan følge av skatteavtale med andre stater. Selv om vilkårene i ettårsregelen er oppfylt, er den ansatte fortsatt fullt ut skattepliktig til Norge. Dette er en regel om nedsettelse av skatt og ikke en regel om opphør av alminnelig skatteplikt. Det innebærer blant annet at han/hun må levere norsk skattemelding. Regelen gjelder ikke trygdeavgift.

For at din ansatte skal få skattenedsettelse på lønnsinntekt opptjent i utlandet må følgende vilkår være oppfylt:

  • utenlandsoppholdet må være et arbeidsopphold
  • utenlandsoppholdet må være av minst 12 måneders sammenhengende varighet
  • den ansattes opphold i Norge må ikke overskride 72 dager i løpet av 12 måneders perioden
  • Norge må ikke, i skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst, ha eksklusiv beskatningsrett til lønnsinntekten. Det stilles ikke krav om at oppholdslandet faktisk skattlegger lønnen
  • arbeidet må ikke hovedsakelig finne sted utenfor andre staters territorium og kontinentalsokler. Dette innebærer blant annet at 1-årsregelen normalt ikke gjelder for norske sjøfolk i internasjonal fart.

Skal en ansatt kreve skattenedsettelse etter ettårsregelen må han/hun fylle ut skjemaet RF -1150 som et vedlegg til skattemeldingen.

Mer informasjon om ettårsregelen finner du i Skatte-ABC. 

Lønnsrapportering for arbeid utført i utlandet

Norske arbeidsgivere plikter å innrapportere lønn eller andre ytelser for arbeid utført i utlandet til personer som er skattepliktige som bosatt i Norge etter skatteloven § 2-1.

Det er det uten betydning om mottaker eller opplysningspliktige er fritatt for beskatning etter skatteavtale med et annet land og om de er skattepliktige og/eller oppgavepliktige etter et annet lands rett. Det er også uten betydning hvorvidt inntekten er innvunnet i Norge og om vederlaget mottas eller ytes i Norge eller utlandet.

For norske arbeidsgivere som har utbetalt lønn eller gitt andre ytelser til personer som er bosatt i utlandet, for arbeid utført i utlandet, er rapporteringsplikten til Norge begrenset. I disse tilfellene skal kun følgende ytelser innrapporteres:

  • Ytelser som har karakter av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid, pensjon mv.(Det kreves likevel ikke opplysninger om lønnsutbetalinger til ansatte ved norske bedrifters faste driftssteder i land Norge har skatteavtale med, såfremt utbetalingene skal belastes regnskapet for vedkommende driftssted.)
  • Tantieme, gratiale og godtgjørelse (herunder pensjon) til direktør eller medlem av styre, kontrollkomité e.l. i selskap eller innretning hjemmehørende her i riket.

Informasjon spesielt om  rapporteringsplikt for sjøfolk. 

Arbeidsgiver- og trygdeavgift

Hovedregelen er at den ansatte er trygdet i arbeidsstaten og at medlemskapet i Folketrygden opphører umiddelbart når han/hun starter jobb i utlandet, men det finnes unntak.

Arbeidstaker må innhente en bekreftelse fra NAV på at medlemskapet i Folketrygden er opphørt, for å slippe å betale trygdeavgift ved fastsettingen i Norge. 

I utgangspunktet vil en ansatt som skal oppholde seg i utlandet i mer enn 12 måneder miste sitt medlemskap i norsk folketrygd. Det er noen untak fra denne regelen i Rådsforordningen og trygdeavtalene. Det er også mulig å søke om frivillig medlemskap i norsk folketrygd. 

For Norge er det NAV som avgjør alle saker om lovvalg og medlemskap i norsk folketrygd. 

Dersom den ansatte beholder medlemskapet i Folketrygden under arbeidsopphold i en annen EØS-stat og den ansatte lønnes fra utlandet, må den utenlandske arbeidsgiveren innrapportere og innbetale arbeidsgiveravgiften direkte til Sentralskattekontoret for utenlandssaker/Skatteoppkrever utland. 

Nettolønn

Om skattemessig håndtering av ansatte på nettolønn, se "Særlig om ansatte på nettolønnsavtale".

Skatteavtaler for arbeid utført i utland

Ved spørsmål om skatteplikt til Norge, vil man først undersøke om det er hjemmel for skattlegging i Norge etter norsk intern rett. Deretter undersøke om det er inngått skatteavtale med det landet som den ansatte reiser til. Videre undersøke om en skatteavtale med oppholdslandet begrenser retten til skattlegging- og hvordan man skal unngå dobbeltbeskatning. Verdt å merke seg er at Norge også har tiltrådt overenskomster med internasjonale organisasjoner som inneholder bestemmelser om Norges adgang til å beskatte blant annet lønn opptjent i en slik organisasjon. Norges tilslutning til slike konvensjoner går foran eventuelle skatteavtaler.  

Unngåelse av dobbeltbeskatning 
Dersom du har en ansatt som er bosatt i Norge etter intern rett og etter skatteavtalen, skal norske skattemyndigheter sørge for at inntekt som kan beskattes i utlandet etter en skatteavtale, ikke blir dobbeltbeskattet. Dersom du har en ansatt som bytter bosted etter skatteavtalen fra Norge til arbeidsstaten, er hovedregelen at inntektene er skattepliktige til arbeidslandet og at Norge kun har en begrenset beskatningsrett til enkelte typer av inntekter.