Grensegjengere

  • Skriv ut

En grensegjenger er en person som er skattepliktig som bosatt i en kommune som direkte grenser til riksgrensen mellom Norge og Sverige eller riksgrensen mellom Norge og Finland og som opptjener lønn eller annen lignende godtgjørelse for personlig arbeid utført i en kommune som grenser direkte til den samme riksgrensen i det annet land. 

Grensegjengere

Grensegjengere skattemessig bosatt i Norge?

En grensegjenger er en person som er skattepliktig som bosatt i en kommune som direkte grenser til riksgrensen mellom Norge og Sverige eller riksgrensen mellom Norge og Finland og som opptjener lønn eller annen lignende godtgjørelse for personlig arbeid utført i en kommune som grenser direkte til den samme riksgrensen i det annet land. Et vilkår er at personen regelmessig oppholder seg i sin faste bolig.

En person vil ikke omfattes av bestemmelsene om grensegjengere dersom bostedskommune og arbeidskommune ikke grenser direkte mot den samme riksgrensen. Dette gjelder f.eks. hvor vedkommende bor i en kommune i Norge som grenser direkte mot riksgrensen med Finland og arbeider i en kommune i Sverige som grenser direkte mot riksgrensen med Norge.

Det er derimot ikke noe vilkår at vedkommendes bostedskommune grenser direkte til arbeidskommunen i det andre land. 

For mer informasjon om dette se Skatte-ABC.

Grensegjengere som er skattemessig bosatt i Norge skal skattlegges i Norge for lønn og lignende godtgjørelser utført i grensekommunene i Sverige og Finland. Dette gjelder arbeid for både offentlige og private arbeidsgivere.

Etter Rådsforordning (EF) nr. 883/2004 er grensegjengere som utgangspunkt omfattet av trygdeordningen i arbeidslandet. Denne rådsforordningen gjelder fra og med 1. juni 2012.

Inntekt som grensegjengere skattemessig bosatt i Norge har i grensekommune i Sverige eller Finland, regnes vanligvis ikke som pensjonsgivende i Norge. Det skal ikke fastsettes pensjonsgivende inntekt ved fastsettingen eller betales trygdeavgift til Norge av slik inntekt hvis grensegjengeren bare arbeider i Sverige eller Finland.

For personer som er arbeidstakere i mer enn et land er det et vilkår om at en vesentlig del (minimum 25 %) av arbeidet skal utføres i bostedslandet for at medlemskapet i folketrygden i bostedslandet skal opprettholdes.

Ved tvil om medlemskapet i folketrygden må NAV kontaktes.

For grensegjengere som er skattemessig bosatt i Norge og arbeider i grensekommune i Sverige eller Finland, må det skrives ut forskuddsskatt. Trygdeavgift skal ikke tas med i forskuddsskatten.

Grensegjengere skattemessig bosatt i Sverige eller Finland?

Grensegjengere som er skattemessig bosatt i Finland eller Sverige, skal ikke ilegges inntektsskatt i Norge for lønn og lignende godtgjørelse for personlig arbeid utført i grensekommune i Norge. Inntekten skal bare skattlegges i bostedslandet. Dette gjelder arbeid både for offentlige og private arbeidsgivere.

Dersom en grensegjenger mottar ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV) er disse skattepliktige til Norge når skattyter er skattepliktig som bosatt etter intern rett.

Etter Rådsforordning (EF) nr. 883/2004 er grensegjengere som utgangspunkt omfattet av trygdeordningen i arbeidslandet. Grensegjengere bosatt i Sverige og Finland skal vanligvis betale trygdeavgift i Norge av inntekt som grensegjenger. Trygdeavgiften fastsettes og innkreves av Skatteetaten. For øvrig gjelder de samme reglene som for grensegjengere skattemessig bosatt i Norge.

Skattekontoret skal skrive ut forskudd for grensegjengere bosatt i Sverige og Finland som tilsvarer trygdeavgift. Normalt skal det skrives ut et skattekort på 10 %. 

Når en grensegjenger mottar ytelser fra Arbeids-og velferdsetaten (NAV) som er skattepliktige til Norge fordi skattyter er skattepliktig som bosatt etter intern rett, må grensegjengeren ta kontakt med skattekontoret for å få vurdert om skattekortet skal endres. 

Dersom grensegjengeren legger frem dokumentasjon på at han ikke er medlem av folketrygden i Norge samtidig som han får en forhåndsuttalelse på fritak for skatt for lønnsinntekten, skrives det ikke ut skattekort. Denne forhåndsuttalelsen sendes arbeidsgiveren med kopi til grensegjengeren. 

Arbeidsgivere hjemmehørende i Norge skal foreta forskuddstrekk i lønn som utbetales til grensegjengere bosatt i grensekommunene i Sverige eller Finland for personlig arbeid utført i norsk grensekommune, når arbeidstaker er trygdet i Norge. Norsk arbeidsgiver plikter også å innrapportere lønn utbetalt til grensegjenger bosatt i Sverige eller Finland. 

Norske arbeidsgivere har videre plikt til å betale arbeidsgiveravgift også for lønnsutbetalinger til grensegjengere bosatt i Sverige og Finland. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.