Bransjer og grupper med særregler

  • Skriv ut

Artister og sportsutøvere

Det er i utgangspunktet ikke lønnsopplysningsplikt for lønn, honorarer og annen godtgjørelse til utenlandske artister som er skattepliktig etter lov om skatt på honorar til utenlandske artister (artistskatteloven). Det skal heller ikke betales arbeidsgiveravgift av slike utbetalinger.

Artister som omfattes av artistskatteloven, behandles ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Dersom artisten blir skattepliktig som bosatt i Norge vil han bli skattepliktig etter skatteloven, og ikke etter artistskatteloven, fra og med inntektsåret før det inntektsår han blir skattepliktig som bosatt. Den som er arbeidsgiver på det tidspunkt artisten blir skattepliktig som bosatt, har plikt til å gi opplysninger om utbetalt lønn mv. til artisten i det foregående år. A-meldingen har en veiledning for rapportering.

Les brosjyre om utenlandske artister i Norge. Brosjyren gir informasjon om beskatning av utenlandske artister (artistskatteloven).

Flypersonell

Flygende personell skal være trygdet i det landet de har sin hjemmebase, altså hvor de starter og avslutter arbeidsperiodene sine. Bestemmelsen gjelder for personer som er ansatt etter 2. februar 2013 (jamfør forordning 465/2012). For personer som er ansatt før denne datoen gjelder tidligere regler om medlemskap der selskapet er hjemmehørende. I henhold til overgangsreglene fra gammel til ny forordning, kan man beholde medlemskapet man hadde i inntil 10 år så lenge arbeidsforholdet er det samme.

Nordisk eTax har mer informasjon om du bor i Norge og er ansatt som flypersonell i et annet nordisk land eller om du bor i et annet nordisk land og er ansatt som flypersonell i Norge.

Om rapportering i a-meldingen.

Mer informasjon om emnet finner du i Skatte-ABC.

Sjøfolk

Sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet som er i tjeneste på norske skip, dvs. skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), og som er skattepliktige til Norge, behandles ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Sentralskattekontoret for utenlandssaker fastsetter også pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift for sjøfolk bosatt i utlandet som kun er trygdepliktig til Norge.

Lønnsopplysningsplikt

For norske arbeidsgivere som har utbetalt lønn eller gitt andre ytelser til personer som er bosatt i utlandet, for arbeid utført i utlandet, er rapporteringsplikten til Norge begrenset. I disse tilfellene skal kun følgende ytelser innrapporteres:

  • Utbetaling av lønn og annen godtgjørelse for arbeid om bord på skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
  • Utbetaling av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid om bord på utenlandsk registrert skip befraktet av norsk rederi på bareboat basis når mottakeren er bosatt i et annet nordisk land.
  • Utbetaling av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) når mottakeren er:
  1. norsk statsborger,
  2. bosatt i et annet nordisk land, eller
  3. statsborger i en EØS-stat.

(Det kreves likevel ikke opplysninger om lønnsutbetalinger til personer bosatt utenfor Norden som er ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift for hyreutbetaling til sjøfolk følger i utgangspunktet de ordinære reglene for beregning av arbeidsgiveravgift. Det er således i utgangspunktet virksomhetens registreringskommune som er avgjørende, jf. avgiftsvedtaket § 1 annet ledd.

Det gjelder egne regler for sjøfolk som er ansatt på norsk skip i utenriksfart som er registrert i det ordinære norske skipsregisteret. Ordningen gjelder bare sjøfolk som er medlem i trygden etter folketrygdloven § 2-6. For disse skal arbeidsgiveren betale avgift med et fast beløp pr. måned uten hensyn til antall arbeidsdager i måneden. Det avgrenses også mot sjøfolk som bor i Norden eller som er statsborger i EØS-land.

Styrehonorar fra utenlandsk selskap

Person bosatt i Norge er skattepliktig for styrehonorar fra utenlandsk selskap etter norsk intern rett. Personer som er skattemessig bosatt i utlandet er skattepliktig til Norge for styrehonorar fra selskap hjemmehørende i Norge. Dette gjelder selv om styremøtene blir holdt i utlandet. De fleste skatteavtaler har en bestemmelse om at styregodtgjørelse og annet lignende vederlag som en person bosatt i en stat får i egenskap av medlem av styret eller lignende organ i et selskap hjemmehørende i en annen stat, kan skattlegges i den stat selskapet er hjemmehørende.Slike styrehonorarer vil i utgangspunktet være gjenstand for både rapporteringsplikt og trekkplikt.

Du kan unnlate å beregne arbeidsgiveravgift av styrehonorar for styrearbeid utført i utlandet når styremedlemmet er utenlandsk statsborger som ikke er trygdet i Norge, eller når det foreligger dokumentasjon som bekrefter at arbeidstakeren ikke er trygdet i Norge. Dette gjelder for eksempel når det fremgår av blankett A1 at en navngitt arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av norsk trygdelovgivning.

Utenlandske diplomater

Utenlandske diplomater og nærmere angitte utenlandske tjenestemenn med familier tilknyttet utenriksrepresentasjon er fritatt for alminnelig skatteplikt som bosatt i Norge, selv om de etter de vanlige regler skulle anses som bosatt her og derfor skattepliktig hit.

Svalbard

Se Svalbardsidene for informasjon om utenlandsk arbeidskraft.

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.