• Skriv ut

For å avslutte et AS, må du gjøre følgende:

Generalforsamling beslutter oppløsning

 • Generalforsamlingen beslutter oppløsning av selskapet. Dette krever minst 2/3 flertall, både av de avgitte stemmer og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingen velger et avviklingsstyre som overtar for styret og daglig leder. Det kan være de samme personene som sitter i det opprinnelige styret.
 • Generalforsamlingen kan omgjøre beslutningen om oppløsning. Men ikke hvis aksjonærene har fått utdelt annet enn ordinært utbytte i forbindelse med oppløsningen.

Avviklingsstyre sender melding om oppløsning

Kreditorer og forpliktelser

 • Kjente kreditorer varsles skriftlig
 • Kreditorer kan melde sine krav til avviklingsstyrets leder. Fristen er seks uker fra kunngjøringen.
 • Alle forpliktelser skal gjøres opp. Selskapets eiendeler skal selges for å dekke forpliktelser.
 • Er det noen forpliktelser/utbetalinger som ikke kan gjøres opp siden kreditoren har ukjent adresse eller det er uløste tvister, skal tilgodehavende deponeres i Norges Bank.

Regnskap og balanse

 • Etter at kreditorfristen er utløpt skal det reviderte avviklingsregnskapet godkjennes av generalforsamlingen.
 • Etter utdelingen til aksjonærene er avsluttet, skal den revisorgodkjente redegjørelsen legges frem for generalforsamlingen.
 • Årsregnskap skal avlegges, revideres og innsendes Regnskapsregistret som normalt.
 • Det skal lages en oversikt over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Det skal også gjøres opp en balanse med tanke på avvikling.
 • Balansen skal revideres og sendes med revisors erklæring til alle aksjeeierne.
 • Avviklingsstyret er ansvarlig for oppbevaring av regnskapsmateriell etter bokføringsreglene.

Forhåndsfastsetting

 • Selskapet skal levere skattemelding og kreve forhåndsfastsetting ved oppløsning. Forhåndfastsettingen skal omfatte inntekten frem til den endelige oppløsningsdagen. Ved forhåndsfastsetting første halvår vil den også omfatte inntekten året før. Skattemeldingen leveres når avviklingen er ferdigstilt, det vil si alt av eiendeler er realisert og gevinst eller tap er klare.
 • Aksjonærregisteroppgave RF-1086 skal leveres sammen med forhåndsfastsettingen.
 • Dersom selskapet har underskudd til fremføring kan dette ikke overdras, og ubenyttet underskudd til fremføring bortfaller ved oppløsningen av selskapet.

Send inn vedtak om sletting

 • Etter at det reviderte avviklingsregnskapet er godkjent av generalforsamlingen, sender man inn vedtaket om sletting.
 • Vedtak om sletting sendes via Samordnet registermelding

Utdeling

 • Utdelinger fra selskapet kan skje ved at det utbetales kontantvederlag, eller ved at selskapet eiendeler deles ut. Utdeling av eiendeler krever enstemmighet på generalforsamlingen og skal verdsettes til markedsverdi.

Navn - under avvikling

 • Virksomheten kan fortsette driften under gjennomføringen av avviklingen.
 • Foretaksnavnet skal i forbindelse med oppløsning alltid etterfølges med ordene «under avvikling» i brev, fakturaer og andre dokumenter.

Aksjonærer

 • Aksjonærene er solidarisk ansvarlig for udekkede forpliktelser begrenset oppad til det aksjonæren har mottatt som utdeling. 
 • Ved utdelinger av eiendeler fra selskapet verdsatt til markedsverdi vil denne markedsverdien utgjøre aksjonærens inngangsverdi på eiendelen.
 • Oppløsning av selskapet medfører at aksjene anses realisert for aksjonæren, så det skal foretas gevinst-/tapsberegning. 

Merverdiavgift

 • Opphør av virksomheten betyr at alle gjenværende driftsmidler og varebeholdning blir solgt. Selskapet skal omgjøre eiendeler til penger med mindre aksjonærene er enig om utdeling av eiendelene. 
 • Ved salg før avvikling, vil driftsmidler og varebeholdning følge de ordinære regler i merverdiavgiftsloven.
 • Gjenværende driftsmidler og varer på opphørstidspunktet skal anses som overtatt av aksjonæren(e). Uttaket følger fremdeles de ordinære reglene i merverdiavgiftsloven. Det betyr at det det må beregnes MVA på uttaksbeløpet, det må sendes ordinær terminoppgave og det må settes av midler til å betale beregnet utgående MVA.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.