Vilkår for refusjon av merverdiavgift til utenlandsk næringsdrivende

  • Skriv ut

Det stilles som vilkår for refusjon av merverdiavgift at...

1. den utenlandske næringsdrivende ikke er registreringspliktig i Norge,
2. anskaffelsen er til bruk i virksomheten som den næringsdrivende har i utlandet,
3. virksomheten hadde vært registreringspliktig etter norsk merverdiavgiftslov om den var drevet i Norge, og
4. merverdiavgiften i så fall hadde vært fradragsberettiget.

Til 1.
Den utenlandske næringsdrivende må, for den perioden søknaden gjelder, ikke ha vært registrert eller ha drevet registreringspliktig virksomhet i Norge. Merverdiavgift på varer som innføres for å leveres til kjøper i Norge og på varer som innføres for å omsettes i Norge, refunderes derfor ikke. Det samme gjelder varer og tjenester som anskaffes for å omsettes i Norge.

Til 2.
Utenlandsk næringsdrivende kan få refundert merverdiavgift i samme omfang som virksomheter registrert i Norge har fradragsrett for merverdiavgift – dvs. anskaffelsen må være til bruk i den avgiftspliktige virksomheten.

Utenlandsk næringsdrivende som har omsetning både innenfor og utenfor det avgiftspliktige området og som anskaffer varer eller tjenester til bruk for virksomheten under ett, vil bare ha rett til refusjon av en forholdsmessig del av merverdiavgiften basert på varens/tjenestens antatte bruk.

Til 3.
Med mindre særskilt unntak foreligger, er omsetning av varer og tjenester omfattet av merverdiavgiftsloven i Norge.

Særskilt unntatte tjenester omfatter blant annet helsetjenester, sosiale tjenester, undervisningstjenester, en rekke kulturelle tjenester, finansielle tjenester og lotteritjenester. Omsetning og utleie av fast eiendom er som hovedregel utenfor avgiftsområdet. Den som leier ut bygg eller anlegg som brukes i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven, kan imidlertid søke om frivillig registrering i avgiftsmanntallet. Uleie av rom i hotellvirksomhet og næringsmessig utleie av hytter og annen fritidseiendom er avgiftspliktig. Dette gjelder også formidling av slike tjenester.

Utenlandske næringsdrivende som kun driver slik virksomhet vil ikke ha rett til refusjon av merverdiavgift.

Til 4.
For enkelte varer og tjenester som anskaffes til bruk i virksomheten, vil det ikke foreligge rett til refusjon av merverdiavgift. Dette gjelder blant annet innkjøp av kunst og antikviteter, omkostninger til servering, representasjon og gaver, arbeid på og drift av fast eiendom som skal dekke bolig-, fritids- eller annet velferdsbehov samt kost- og naturalavlønning til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister.

Omsetning av enkelte varer og tjenester er fritatt for beregning av merverdiavgift (såkalt nullsats). Dette gjelder blant annet omsetning av varer og tjenester til utlandet og til bruk offshore i petroleumsvirksomhet. Når det gjelder omsetning av tjenester til utlandet er det et vilkår for avgiftsfritak at tjenesten helt ut er til bruk i utlandet eller at tjenesten er av et slag som kan fjernleveres og mottaker er næringsdrivende hjemmehørende i utlandet. Også fjernleverbare tjenester er fritatt for beregning av merverdiavgift. Selger skal ikke beregne avgift ved omsetning som nevnt og refusjon vil derfor heller ikke være aktuelt.

Eventuell feilaktig beregnet merverdiavgift vil ikke bli refundert. Den utenlandske næringsdrivende må i et slikt tilfelle søke å få rettet feilen gjennom selger.

Vedlegg til søknaden

1. originale fakturaer og innførselsdokumenter som er i samsvar med de alminnelige legitimasjonsregler for fradragsretten. Når det gjelder fakturaene skal disse være nummerert, datert og angi den norske selgerens navn og adresse, hans organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA, navn og adresse til søker, en klar beskrivelse av varens elle tjenestens art, kvantum/omfang, stedet for leveransen, leveringsdato og vederlaget. Merverdiavgiften skal være spesifisert og angitt i norske kroner (NOK).

2. en klar beskrivelse av virksomheten som den næringsdrivende har i utlandet

3. en attest fra offentlig myndighet som bekrefter at søkeren driver slik næringsvirksomhet

4. attestert utførselsdeklarasjon dersom varer som omfattes av søknaden er ført ut av landet

5. fullmakt i original dersom refusjon søkes ved fullmektig

Beskrivelse av virksomheten og attest fra offentlig myndighet kan unnlates dersom slik allerede er innsendt i inneværende år.

Søknaden med alle vedlegg skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Beskrivelsen av virksomheten og attesten fra offentlig myndighet kan være på et annet språk, men da vedlagt en bekreftet oversettelse.

Erklæringer
Den utenlandske næringsdrivende må i søknaden erklære at varene eller tjenestene er benyttet i virksomheten. Formålet med anskaffelsene må angis.

Dersom varene eller tjenestene fremdeles benyttes i virksomheten, må søkeren erklære hva varen eller tjenesten brukes til i Norge.

Er varen ført ut av landet, må søkeren erklære at dette er gjort i henhold til vedlagt attestert utførselsdeklarasjon.

Søkeren må i tillegg erklære at de varer som omfattes av søknaden ikke er eller vil bli omsatt i Norge eller levert til kjøper i Norge og at betalt merverdiavgift ikke omfattes av annen refusjonsordning, for eksempel tilbakebetalingsordningen ved gjenutførsel av varer som administreres av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Periode
Søknaden må gjelde en periode på minst tre måneder, maksimalt ett kalenderår. Perioden kan være kortere enn tre måneder dersom den utgjør resten av et kalenderår. Refusjonskravet må gjelde varer og/eller tjenester som er levert/innført i søknadsperioden.

Minimumsbeløp
Beløpet som søkes refundert må være minst NOK 2 000. Dersom søknaden gjelder et helt kalenderår eller resten av et kalenderår, kan refusjon gis for beløp ned til NOK 200.

Søkeren kan velge om utbetaling skal skje i euro (EUR), eller i annen valuta. Kostnader ved utbetaling utenfor Norge påhviler søkeren.

Tidsfrist
Søknaden må være sendt Moss skattekontor senest 30. juni i året etter det kalenderår søknaden gjelder for.

Behandlingstid
Behandlingstiden ved skattekontoret skal normalt ikke overstige seks måneder. Er behandlingstiden kortere, vil refusjonsbeløpet likevel ikke bli utbetalt før fire måneder etter at søknaden ble mottatt på skattekontoret.

Uriktige opplysninger
Har søkeren gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger og på dette grunnlag fått utbetalt for mye avgift, kan det uriktige beløp kreves tilbakebetalt med tillegg av renter. Uriktig refundert beløp inkl renter kan også motregnes ved senere refusjonssøknader.

Utbetalt refusjonsbeløp kan også motregnes/kreves tilbakebetalt i de tilfeller uriktig utbetaling skyldes en åpenbar feil fra avgiftsmyndighetenes side, for eksempel regnefeil, eller det gjelder større beløp.

Skjema: Refusjon mva, utenlandsk næringsdrivende

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.