Leveringssted og frist for innlevering av likningsoppgaver

Likningsoppgaver skal sendes via Altinn eller rekommandert til Skattedirektoratet innen 31. januar året etter inntektsåret.

Dersom boligselskapet får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skattedirektoratet,  kontaktes via e-postadresse grunnlagsdata@skatteetaten.no

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse på innleveringsfristen (se ”Gebyr ved for sent eller ikke leverte likningsoppgaver”).

Dersom boligselskapet ikke har likningsoppgaver å levere, skal det krysses av for dette på følgeskrivet. Følgeskrivet skal returneres til Skattedirektoratet innen fristen 31. januar.

Likningsoppgaver som leveres på maskinlesbart medium eller på papirblankett sendes sammen med følgeskriv rekommandert til:

Skattedirektoratet
Grunnlagsdata - Innhenting
Postboks 6551 Etterstad
0606 OSLO

Det anbefales å ta vare på kvittering for rekommandert innsending slik at kvitteringen kan fremlegges som bevis for rettidig innlevering i tilfelle purring eller ilegging av gebyr ved for sent eller ikke leverte likningsoppgaver.

Likningsoppgaver kan leveres på internett via Altinn ved å benytte skjema RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp, forutsatt at man har de nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter.   

Det skal ikke sendes inn følgeskriv dersom likningsoppgaver innrapporteres via Altinn.