Antall kontantsalg og beløp skal som et minimum fordeles på hovudgrupper. Hva menes med hovedgrupper?

X- og Z-rapport skal innholde antall kontantsalg og beløp minimum fordelt på hovudgrupper jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 første ledd bokstav f.

Merknaden til bestemmelsen lyder slik:

Dette vil vere eit samandrag av registrerte sal som høyrer inn under den definerte hovudgruppa. Den bokføringspliktige kan velje å spesifisere kontantsalet på eit meir detaljert nivå. For enkelte bransjar er det sett krav om at omsetning mv. skal bokførast og spesifiserast på bestemte vare- og tenestegrupper, jf. bokføringsforskrifta §§ 8-3 (frisørverksemd mv.) og 8-5 (serveringsstader). For frisørverksemnd er det og eit krav om å vise vare- og tjenestegruppene pr. ansatt. Kassasystemet må da uansett innrettast slik at desse krava kan oppfyllast.

Det fremgår her at det ikke er krav om et veldig detaljert nivå, men at den bokføringspliktige kan velge ytterligere spesifisering om han ønsker det.