Er det mulig å ha retur og nytt salg på samme kvittering, og hvordan skal "navnet" på kvitteringen angis?

 

Retur og salg kan fremkomme på samme kvittering. Dette forutsetter at kassasystemet har funksjonalitet til å "telle" salgskvitteringen og returkvitteringen hver for seg og at kravet til innhold i kvitteringene oppfylles.  "Navnet "på kvitteringen må som minimum omfatte ordet  "Salgskvittering". Det kan likevel være en hensiktsmessig løsning å angi både ordet "Salgskvittering" og "Returkvittering". Ordene skal fremgå øverst på kvitteringen, enten slik: "Salgskvittering/Returkvittering", eller alternativt kan ordene presenteres over to linjer øverst på kvitteringen.

Av forslag til bestemmelse i bokføringsforskriften § 5a-7-1 første ledd fremgår det at "Ved returer hvor det samtidig skjer en ny salgstransaksjon kan returen fremgå av salgskvitteringen".

Antall salgskvitteringer skal fremgå av X- og Z-rapport, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav l. Også antall returer skal fremgå i disse rapportene, med angivelse av beløp, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav p. I merknadene til kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav p, jf. vedlegg 2 til Skattedirektoratets melding 7/15, står det:

"Dette vil vere summen av dei returane som er registrert, dvs. både dei returane som er registrert via salskvittering og dei returane som har medført ei særskilt returkvittering."

Returer kan derfor ikke tas med på salgskvitteringen, med mindre dette spesifikasjonskravet kan oppfylles. Det er dessuten satt krav til innhold i salgs- og returkvittering. Disse kravene må også oppfylles, jf. kassasystemforskrifta §§ 2-8-4 og 2-8-5.