Er det systemet som styrer bookinger, produserer fakturaer, regninger i forbindelse med hotellopphold å regne som et kassasystem?

Krav til å bruke kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta gjelder bokføringspliktige som har kontantsalg, jf. bokføringsloven § 10a (i kraft fra 1. januar 2019).

Kontantsalg er definert slik, jf. kassasystemlova § 2 bokstav a:

sal av varer og tenester der kjøparen si betalingsplikt overfor seljar blir gjort opp ved levering, ved bruk av betalingskort eller kontantar som betalingsmiddel. Sal over internett eller ved oppkrav blir ikkje rekna som kontantsal.

Hoteller vil regelmessig ha kontantsalg etter denne definisjonen, og må benytte et kassasystem etter kassasystemlova for å dokumentere kontantsalg. Ordre-/bookingsystemer mv. omfattes ikke av regelverket for kassasystemer, men ved integrerte systemer må systembeskrivelsen gi en kortfattet beskrivelse av de ulike delmodulene, jf. kassasystemlova § 3 annet ledd. Om unntak for krav til å bruke kassasystem etter kassasystemlova se Unntak fra krav til å benytte kassasystem etter kassasystemlova.