Er det tillatt å bruke de nye kassasystemene før 1. januar 2019 hvis kassasystemet ikke har kundedisplay?

Ja, et produkterklært kassasystem uten display kan benyttes også før 1. januar 2019.

Bokføringsforskriften § 5-3-2 første ledd annet punktum lyder slik:

Beløp som registreres på kassaapparatet skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart.

Etter § 5-3-2a første ledd skal kvittering alltid skrives ut til kunden når beløp som registreres på kassaapparatet ikke er lett synlig.

Fra 1. januar 2017 er det kun tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å anskaffe et slikt kassasystem, eller oppgradere det systemet han bruker.

Kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd krever at det ikke skal være mulig å avslutte et salg på slike system uten at systemet skriver ut en salgskvittering. Hensynet som ligger bak de nevnte bestemmelsene i bokføringsforskriften vil da være oppfylt. Skattedirektoratet legger derfor til grunn at et produkterklært kassasystem også tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften § 5-3-2a første ledd, jf. § 5-3-2. Hvis kassasystemet likevel har display, skal beløpene som registreres være lett synlig for kunden. Det vises også til bokføringsforskriften § 5-3-12 første ledd (i kraft fra 1. januar 2019):

Kassasystemet skal skrive salgsdokument (salgskvittering) til kunden for hvert salg og beløpet som registreres på kassasystem med display skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart.