Hva menes med parkerte bonger?

Etter kassasystemforskrifta § 2-8-3 annet ledd skal det ikke være mulig å utarbeide en Z-rapport uten at alle salg er avsluttet.

Fra høringsnotatet til ny kassasystemlov/forskrift gjengis:

Å «parkere» en bong betyr at salget settes på ”vent” uten å avsluttes. Begrunnelse for å parkere en bong kan være at kunden skal hente en vare til, bytte en vare eller skaffe mer penger. Mens dette pågår, kan butikken ekspedere andre kunder.

Dette kan misbrukes. I stedet for å avslutte et salg når kunden betaler, kan bongen parkeres. Salget vil da ikke regnes med i omsetningen på dagsoppgjøret, fordi salget ikke er avsluttet.

Det er ikke noe i veien for å ha en funksjon for å «parkere bonger» i kassasystemet. Bongen må imidlertid avsluttes enten ved å bli registrert som ordinært kontantsalg eller ved at salget avbrytes før det utarbeides en Z-rapport. Hvis salget avbrytes skal dette fremgå av Z-rapporten, jf. kassasystemforskriften § 2-8-3, jf. § 2-8-2 første ledd bokstav r. Parkerte bonger kan altså ikke stå i systemet til neste dag.

I merknaden til kassasystemforskrifta § 2-8-3 annet ledd fremgår det at romleie som er registrert i kassasystemet ikke regnes som parkert bong selv om utsjekk skjer dagen etter.

Skattedirektoratet har også gitt en uttalelse knyttet til bruk av kassasystemet for å registrere kredittsalg. Her er det blant annet vurdert om kassasystemforskrifta § 2-8-3 annet ledd er til hinder  for at kredittsalg som registreres på kassapunktet «faktureres» senere fra kassapunktet . Fra uttalelsen gjengis:

Skattedirektoratet legger til grunn at bestemmelsen ikke er til hinder for dette, forutsatt at salget er registrert i kassasystemet på navngitt kunde, og det skrives ut utleveringskvittering på transaksjonstidspunktet.

Salgskvitteringen må tilfredsstille kravet til salgsdokumentets innhold, jf. bokføringsforskriften delkapittel 5-1, herunder må kunden angis med navn og adresse eller organisasjonsnummer. Det samme gjelder ved eventuelle returer som skjer på kassapunktet, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-5 Returkvittering. Salget, returer og betalingen skal spesifiseres i kundespesifikasjonen, jf. bokføringsforskriften § 3-1 første ledd nr. 3.